دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: میان ابادی، نجمه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۰
چکیده لهو ولعب قاعده ای فقهی است که از اجمال مفهومی ومصداقی رنج می برد وبیشترین کاربرد را در بحث مکاسب محرمه دارد ؛ که به طور مختصر درخرید وفروش الات لهو وغنا آمده است . گسترش ر ...