دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: اکبری، اسماعیل ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
رکن قانون بزه جعل رایانه ای ماده 734 قانون مجازات اسلامی می باشد. بستر انجام بزه جعل رایانه ای، فضای سایبر است و فضای سایبر فضایی غیر مادی و ناملموس است که توسط رایانه ها و شبکه ه ...


نویسنده: کاشانی ثانی، سیدمحمود ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
این تحقیق با هدف بررسی تأثیر مالکیت سهام مدیریتی بر رابطه بین ضعف کنترل داخلی و حق‌الزحمه حسابرسی در میان شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به انجام رسید. متغیر وابست ...


نویسنده: ایزی، جواد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
هدف از انجام این پژوهش تعیین رابطه بین ضریب هوشی با رفاه و رشد اقتصادی می باشد. این پژوهش به روش توصیفی از نوع هم بستگی و از نظر طبقه بندی بر مبنای هدف از نوع کاربردی می باشد. در ...


نویسنده: سوهانیان حقیقی، ملیحه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
دستور موقت که در نتیجه دادرسی فوری صادر می¬گردد؛ در دسته اقدامات تأمینی قرار دارد که علی-الاصول استفاده کننده¬گان از اینگونه نهادهای تأمینی به دنبال حفظ و تأمین حقوق در معرض تضییع ...


نویسنده: میان ابادی، نجمه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۰
چکیده لهو ولعب قاعده ای فقهی است که از اجمال مفهومی ومصداقی رنج می برد وبیشترین کاربرد را در بحث مکاسب محرمه دارد ؛ که به طور مختصر درخرید وفروش الات لهو وغنا آمده است . گسترش ر ...