دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: باقریان، اسماعیل ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
مدیران مؤسسه ها و سازمان ها توجه ویژه ای به سیستم کنترل های داخلی دارند . استقرار مجموعه ای از قواعد ناظر بر هدایت ، کنترل و نظارت با عئوان حاکمیت شرکتی ، باعث افزایش کیفیت افشا اط ...


نویسنده: صمدی، مصطفی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
بررسی ابعاد مختلف حاکمیت¬شرکتی و تاثیر آن بر متغیرهای حسابداری از موضوعاتی است که توجه خاصی در ادبیات حسابداری به آن معطوف شده است. هدف اصلی این پژوهش، تعیین تاثیر حاکمیت شرکتی داخ ...


نویسنده: محقق راد، نفیسه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
اوراق مشارکت و اجاره به عنوان یکی از روش های تأمین مالی مطابق احکام اسلامی و با پشتوانه دارایی در کشورهای اسلامی منتشر می شوند. اوراق مشارکت از نوع مشارکت به معنای عام است که طی آن ...


نویسنده: ترابی نسب، هادی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
موضوع تضاد منافع بین سهامداران و مدیران و مکانیزم حاکمیت شرکتی به¬عنوان راه حل کاستن از هزینه-های نمایندگی مرتیط با آن، از موضوعات مهمی است که به دلیل اثرگذاری آن بر عملکرد شرکت¬ها ...


نویسنده: عبدالهی، نجمه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۷
یکی از مباحث مهم والبته آزار دهنده در حوزه تحقیقاتی پردازش تصاویر دیجیتال، وجود نویز در تصاویر می باشد. وجود نویز در تصاویر دیجیتالی سبب می شود تا کاربر قادر به استخراج اطلاعات مور ...


نویسنده: ابارش، الهام ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
«حسابرس داخلی، کنترل داخلی و کیفیت گزارش¬گری مالی»یکی از دغدغه های اصلی مدیران در بازارهای ناقص تصمیم گیری در مورد میزان سود تقسیمی است. برای این تصمیم گیری، نیاز به منابع اطلاعاتی ...


نویسنده: محمدی مقدم، هادی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
حق حریم خصوصی در منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران حق نهم از مجموع 22 حق بیان شده در این منشور است که 7 ماده از 120 ماده¬ی آن را به خود اختصاص داده است. حقی که راجع به حفظ حری ...


نویسنده: یوسفی، محمد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
حقوقو مکتسبه شخص ثالث،حقوق ثابت ومسلمی هستند که اشخاص در نتیجه انعقاد عقد یا ایقاع توسط اشخاص ثالث کسب کرده اند منقضی است که این حقوق مصون از هرگونه تعرض قوانین جدید باشند تعهد به ...


نویسنده: عوض وردی، احسان ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۷
استفاده از روش¬های کلید زنی در اینورترهای چند سطحی آبشاری و همچنین به کارگیری منابع ولتاژ DCمتغیر به عنوان ورودی اینورتر از تکنیک های کاهش THD در یک بازه مدولاسیون گسترده است. اس ...


نویسنده: حسینی، سلیمه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
حاکمیت شرکتی شامل قوانین، مقررات، فرآیندها، فرهنگ ها و سیستم هایی است که موجب دستیابی به هدف های پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان می گردد. بنابراین هدف پژوهش حاضر تعیین ...