دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: اعظم بازقندی، ۱۳۹۷

تاثیر درس پژوهی بر دانش حرفه ای معلمان ابتدایی شهرستان سبزوار

هدف از انجام این پژوهش، بررسی تاثیر استفاده از برنامه درس‏پژوهی بر دانش حرفه‏ای معلمان مقطع ابتدایی شهرستان سبزوارمی‏باشد .دراین پژوهش ابتدا به تعریف ومفهوم دانش حرفه ای، چیستی و چرایی آن، سپس به تعریف، ویژگی های برنامه ی درس پژوهی وروش اجرای آن در کلاس درس می پردازد. جامعه آماری این تحقیق کلیه ی معلمان شاغل در مقطع آموزش ابتدایی شهرستان سبزوار در سال تحصیلی 97-96 به تعداد1020 نفر می باشند ونمونه آماری یک گروه 120 نفری از معلمین مدارس ابتدایی شهرستان سبزوار می باشند (60 نفراز بین کسانی که در برنامه درس پژوهی شرکت داشته اند درگروه آزمایش و تعداد60 نفر از بین کسانی که درس پژوهی را نگذرانده اند درگروه کنترل جای گرفته اند). به این صورت که برای گروه آزمایش برنامه درس پژوهی به شیوه گروهی به عنوان متغیر مستقل اجرا شد و گروه کنترل هیچ گونه آموزشی را دریافت نکردند. هر دو گروه به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. در این پژوهش از 2 پرسشنامه ی محقق ساخته با عنوان سنجش دانش حرفه ای معلمان و تاثیر درس پژوهی بر دانش حرفه ای معلمان(خود سنجی) استفاده شده که هرپرسشنامه دارای30 سوال درقالب پنج مؤلفه ی انتقادپذیری، خلاقیت، تکنولوژی، روش تدریس نوین، اعتماد به نفس، تشریک مساعی با همکاران، با مقیاس پنج درجه ای لیکرت می باشد که در دونوبت قبل از اجرای درس پژوهی و بعد از اجرای درس پژوهی آزمون بعمل آمد. ضریب پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ 0.933برآورد گردید. در نهایت پس از اجرای برنامه ، جهت مشخص نمودن اثر بخشی این برنامه از آزمودنی ها پس آزمون گرفته شد و نمرات هر دو آزمون جهت مقایسه در سیستم آماری تجزیه و تحلیل شد. تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از این پژوهش با استفاده از نرم افزار آماری spss20 در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شد. در سطح آمار توصیفی از آمارهایی نظیر فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی ازتحلیل کواریانس چندمتغیری استفاده شد.نتایج بدست آمده نشان داد در تمامی مؤلفه های دانش حرفه ای معلمان، نمرات در گروه پس آزمون بیشتر از پیش آزمون بود.وهمچنین تحلیل داده ها نشان داد رویکرد درس پژوهی در افزایش دانش حرفه ای معلمان مقطع ابتدایی شهرستان سبزوار، موثربوده است. و می توان از درس پژوهی به عنوان برنامه ای برای ارتقاء دانش حرفه ای معلمان در مدارس ابتدایی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها: درس پژوهی، دانش حرفه ای معلمان، مقطع ابتدایی

M.A. Thesis:

The Impact of Teaching on the Professional Knowledge of Elementary Teachers in Sabzevar

The purpose of this study was to investigate the effect of using the curriculum program on the professional knowledge of elementary school teachers in Sabzourvari. In this research, first, the definition and concept of professional knowledge, what is its purpose, and then the definition of program features The study program and its implementation in the classroom. The statistical population of this study is all teachers working in elementary education in Sabzevar city in the academic year of 97-96 with 1020 students and a sample of 120 teachers from elementary schools in Sabzevar city (60 among those who participated in the study program of the company In the test group and 60 of those who have not completed the study, they are in the control group). In this way, for the experimental group, the study program was grouped as an independent variable and the control group did not receive any training. Both groups were selected by simple random sampling. In this research, two researcher-made questionnaires titled Assessment of Teacher's Professional Knowledge and Teaching Impact on Teacher's Professional Knowledge (Self-Assessment) were used. Each questionnaire contained 30 questions in terms of five components of criticality, creativity, technology, new teaching method, trust Self-esteem is a collaborative effort with a five-point Likert scale that was tested two days prior to conducting a study and after conducting a study course. The reliability coefficient of the questionnaire was estimated by Cronbach's alpha of 0.933. Finally, after the implementation of the program, to determine the effectiveness of this program, the subjects were tested and the scores of both tests were analyzed for the comparison in the statistical system. The results of this study were analyzed using descriptive and inferential statistics using spss20 software. At the level of descriptive statistics, statistics such as frequency, percentage, mean, standard deviation and inferential statistics of multivariate covariance analysis were used. The results showed that in all components of professional knowledge of teachers, scores in post test group were more than pre-test . Also, data analysis has shown that the study approach has been effective in increasing the professional knowledge of elementary school teachers in Sabzevar. And it's possible to use curriculum as a program to enhance the professional knowledge of teachers in elementary schools.

Keywords: study, professional knowledge of teachers, elementary level