دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: حسن صفری، ۱۳۹۶

مقاله شناسی توصیفی -تحلیلی حافظ از سال ۱۳۹۱تا۱۳۹۵

حافظ به عنوان بزرگترین شاعر غزل سرای از همان سده‌های پیشین مورد توجّه ادب دوستان و پژوهشگران بوده است. زبان، بیان، فرم و ساختار بی نظیر اشعار حافظ همواره مورد توجّه بسیاری از نویسندگان و در نتیجه خلق آثار متعدد، کتاب‌ها و مقالات گردیده است؛ اغلب پژوهش‌های انجام شده مربوط به حافظ در قالب مقالات تخصصی و دانشگاهی عرضه شده است که توجه و پرداختن به آنها و معرفی و تحلیل‌های انتقادی و ارزیابی این مقالات می‌تواند بدون شک راهگشای محققان و پژوهشگران حوزه‌ی زبان و ادبیات فارسی و عرفانی باشد. با انتخاب موضوع این پایان نامه با عنوان: «مقاله شناسی توصیفی- تحلیلی حافظ از سال 1391-1395» بر آن شدیم تا به بررسی مقالات نوشته شده در مجلات عمومی، علمی ترویجی و علمی پژوهشی درباره حافظ در سال 1391-1395 بپردازیم. این پایان نامه در هفت فصل تدوین شده است؛ فصل اول شامل کلیات پژوهش می باشد و در فصل های دوم تا ششم به ترتیب به بررسی تعداد 62 مقاله پرداخته ایم. در فصل هفتم نیز به نتیجه گیری کلی درباره بررسی مقالات پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها: حافظ شیرازی، مقاله شناسی، توصیفی تحلیلی، نقد و نظر.

M.A. Thesis:

Descriptive-Analytical Papers in Hafez from ۱۳۹۱ to ۱۳۹۵

Hafez as the greatest composer of Persian Lyrics (Qhazal) has attracted the attention of the critics and researchers from the early days during the past centuries. Unparalleled language, expression, form and structure of Hafez poems has been considered by many writers and consequently, a variety of works and articles have been published in this regard. Oftentimes, the studies conducted concerning Hafez are available in specialized and academic articles which paying due attention to them to introduce them as well as the critical assessment of these papers can undoubtedly pave the way for the researchers and scholars studying the Persian language and literature and Gnostics. Choosing this thesis topic titled as: " A Descriptive Review of the Anatomy of the Articles published on Hafez during 2012-2016", we make an attempt to study the published articles in the general magazines and academic journals about Hafez during 2012- 2016. This thesis has been compiled in seven chapters: the first chapter includes the generalities of the research. From the second chapter to the sixth chapter w, sixty two articles are respectively reviewed. Chapter seven deals with the conclusion and discussion around the articles.

Keywords: : Hafez Shirazi, Paper Science, Descriptive-Analytical, Review and Opinion