دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: حسن صفری، ۱۳۹۶

مقاله شناسی توصیفی -تحلیلی حافظ از سال ۱۳۹۱تا۱۳۹۵

چکیده: حافظ به عنوان بزرگترین شاعر غزل سرای از همان سده‌های پیشین مورد توجّه ادب دوستان و پژوهشگران بوده است. زبان، بیان، فرم و ساختار بی نظیر اشعار حافظ همواره مورد توجّه بسیاری از نویسندگان و در نتیجه خلق آثار متعدد، کتاب‌ها و مقالات گردیده است؛ اغلب پژوهش‌های انجام شده مربوط به حافظ در قالب مقالات تخصصی و دانشگاهی عرضه شده است که توجه و پرداختن به آنها و معرفی و تحلیل‌های انتقادی و ارزیابی این مقالات می‌تواند بدون شک راهگشای محققان و پژوهشگران حوزه‌ی زبان و ادبیات فارسی و عرفانی باشد. با انتخاب موضوع این پایان نامه با عنوان: «مقاله شناسی توصیفی- تحلیلی حافظ از سال 1391-1395» بر آن شدیم تا به بررسی مقالات نوشته شده در مجلات عمومی، علمی ترویجی و علمی پژوهشی درباره حافظ در سال 1391-1395 بپردازیم. این پایان نامه در هفت فصل تدوین شده است؛ فصل اول شامل کلیات پژوهش می باشد و در فصل های دوم تا ششم به ترتیب به بررسی تعداد 62 مقاله پرداخته ایم. در فصل هفتم نیز به نتیجه گیری کلی درباره بررسی مقالات پرداخته شده است. کلیدواژه‌ها: حافظ شیرازی، مقاله شناسی، توصیفی تحلیلی، نقد و نظر.

کلیدواژه‌ها: حافظ شیرازی، مقاله شناسی، توصیفی تحلیلی، نقد و نظر.

M.A. Thesis:

Descriptive-Analytical Papers in Hafez from ۱۳۹۱ to ۱۳۹۵

Hafiz has been considered by the writers of friends and scholars as the greatest poet of the sonnets of the past centuries. The language, expression, form and structure of Hafez's poems have always been the subject of many writers' attention and as a result of the creation of numerous books, books and articles; most of the Hafiz researches have been presented in the form of specialized and academic articles that focus on and address Introducing and critically analyzing them and evaluating these articles can undoubtedly be the source of scholars and researchers in the field of Persian and mystical literature and literature. By choosing the topic of this thesis entitled "Descriptive-Analytical Papers of Hafez from 1391-1395", we decided to review the articles written in Publications, Scientific Promotion and Scientific Papers on Hafez in 1391-1395. This thesis is drafted in seven chapters; the first chapter contains general research, and in the second to sixth chapters we have reviewed 62 articles. In Chapter VII, we have also discussed the general conclusions of reviewing the articles. Keywords: Hafez Shirazi, Paper Science, Descriptive-Analytical, Review and Opinion.

Keywords: : Hafez Shirazi, Paper Science, Descriptive-Analytical, Review and Opinion