دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: حمید معیریان، ۱۳۹۶

بررسی فقهی و حقوقی مسولیت کیفری ناقلین بیماری های خطرناک

فقدان قانونی خاص جهت جرم‌انگاری و مجازات رفتارهای انتقال‌دهنده بیماری های خطرناک سبب شده است تا در این راستا توسل به نهادهای کیفری موجود مورد توجه قرار گیرد. در ایران عناوینی چون انتقال بیماری‌های آمیزشی، قتل عمد، شبه‌عمد و غیر عمد، شروع به قتل، وارد کردن ضرب و جرح عمدی و محاربه در خصوص مورد قابل اعمال به نظر می‌رسد، حال آن‌که عناوینی چون تهدید علیه بهداشت عمومی چندان مناسب نخواهد بود. در حقوق کانادا نیز از میان عناوین متعددی چون شروع به قتل، تهاجم، مزاحمت عمومی؛ عنوان تقصیر کیفری، مناسب‌ترین مورد جهت اعمال بر رفتارهای انتقال دهنده ایدز به شمار می‌آید. مسئولیت کیفری بر اساس قوانین موضوعه، متوجه شخصی است که یکی از جرائم مصرح در قانون را مرتکب شده باشد. مضافاً آنکه محدوده مسئولیت نیز موکول به مجازات های مقرر در قانون است. شیوع بیماری خطرناک از جمله ایدز ؛ ابولا و کرونا در سال‌های اخیر از یک‌سو و فقدان قانونی خاص جهت جرم‌انگاری و مجازات رفتارهای انتقال‌دهنده آن سبب شده است تا در این راستا توسل به نهادهای کیفری موجود مورد توجه قرار گیرد. در ایران عناوینی چون انتقال بیماری‌های آمیزشی، قتل عمد، شبه‌عمد و غیر عمد، شروع به قتل، وارد کردن ضرب و جرح عمدی و محاربه در خصوص مورد قابل اعمال به نظر می‌رسد، حال آن‌که عناوینی چون تهدید علیه بهداشت عمومی چندان مناسب نخواهد بود.

کلیدواژه‌ها: : بیماری های خطرناک ، مسئولیت کیفری، ابولا، ایدز ، کرونا

M.A. Thesis:

Jurisprudential and Legal Review of Criminal Responsibility for Vulnerable Diseases Carriers

" Trafficking in persons, especially women and children into slavery in the modern age is known, is one of the manifestations of organized crime has been known since the beginning of the 1990s, and in recent years has become a global problem. Trafficking in persons in the twenty-first century can imagine a new form of slave trade until the nineteenth century. Hence, the need to criminalize trafficking in persons in all countries of the world feel Shvd.msylh trafficking in persons, usually aimed at women and children, trafficking for sexual exploitation are discussed. Right now trafficking worldwide phenomenon poses a Yrvd. is not. Human trafficking as a criminal act punishable by law in Iran does not have a long history, but because of the lack of detailed crime statistics of the real exchange rate can not be located or nearly drove mentioned women trafficking. But what is common in the newspapers or watch the indicator worried statistics of human trafficking in Iran. One of these signs, anti-trafficking law passed in 1383 that while evidence of the existence of this phenomenon is the appropriate response to it becomes law..

Keywords: human trafficking, legal reasons, legal reasons, children and women