دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: شکوفه شفیع ثانی، ۱۳۹۷

رابطه بین رویکرد های مطالعه و خودگردانی با انگیزش پیشرفت تحصیلی در دانش اموزان دختر مقطع متوسطه دوم سبزوار

این پژوهش از حیث هدف از جمله تحقیقات بنیادی و از نظر روش توصیفی ازنوع همبستگی است که با هدف بررسی رابطه رویکردهای مطالعه وخودگردانی با انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر سبزوار انجام گرفته است. جامعه آماری در این تحقیق کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر سبزوار در سال تحصیلی 97-1396به تعداد1900 نفر بوده است. نمونه این تحقیق با استفاده از روش نمونه¬گیری خوشه ای چند مرحله¬ای و با استفاده از جدول مورگان به تعداد306 نفر ازسه منطقه شمال و مرکز و جنوب شهر سبزوار به طور کاملا تصادفی انتخاب شده اند. ابزارگردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه¬های انگیزش پیشرفت تحصیلی مک اینرنی و سینکالایر (1992)، و پرسشنامه خودگردانی سبحانی نژاد و عابدی (1385) و پرسشنامه رویکرد مطالعه مارتون وسالجو (2004) بوده است که و توسط دانش آموزان تکمیل گردید و اطلاعات حاصل با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون ورگرسیون همزمان تحلیل شده است و نتایج بدست آمده عبارتند از: 1) رویکردهای مطالعه و خودگردانی نمی توانند انگیزش پیشرفت تحصیلی رادردانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم پیش بینی کنند. 2) رویکردهای مطالعه باانگیزش پیشرفت تحصیلی رابطه ندارند. 3) خودگردانی باانگیزش پیشرفت تحصیلی رابطه ندارد. نتایج بدست آمده گویای این واقعیت است که متغیرهایی نظیر رویکردهای مطالعه و خودگردانی باانگیزش پیشرفت تحصیلی رابطه ندارند. به عبارت دیگر انگیزش پیشرفت تحصیلی با متغیرهایی مانند رویکردهای مطالعه و خودگردانی قابل پیش بینی نمی باشد.

کلیدواژه‌ها: انگیزه پیشرفت تحصیلی، خودگردانی، رویکردهای مطالعه

M.A. Thesis:

Relationship between study and autonomy approaches with motivation for academic achievement in female secondary school students of Sabzevar

The aim of this research is to investigate the relationship study approaches and autonomy and motivate the academic achievement of second-grade high school students in Sabzevar city, in terms of the fundamental research and the descriptive method of correlation. The statistical population in this study was all 1900 high school students in Sabzevar city in the academic year of 1939-97. The sample of this study was randomly selected using a multi-stage cluster sampling method and using Morgan's table, 306 people from the north, center and south of Sabzevar were selected randomly. The data gathering tool in this study was McAurney and Sinkalayer (1992) McAurney Educational Achievement Motivation Questionnaire (SOMA) and Sobhani Nejad and Abedi (2006) self-regulation questionnaire and Martoon and Saljo Study (2004). The questionnaire was completed by students and the information was obtained using Pearson correlation coefficient and regression analysis are analyzed simultaneously and the results are: 1) Study approaches and autonomy can not predict the motivation for academic achievement in secondary school female students. 2) Study approaches are not related to the motivation for academic achievement. 3) Autonomy is not related to the motivation for academic achievement. The results are due to the fact that variables such as study approaches and spontaneous self-governance are not related to academic achievement. In other words, the motivation for academic achievement with variables such as study approaches and self-regulation is not predictable.

Keywords: motivation for academic achievement, autonomy, study approaches