دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: رویا کوشکی، ۱۳۹۷

اثربخشی تقویت مهارت گوش دادن بر کاهش نقص توجه دانش آموزان دختر و پسر دوم ابتدایی دارای اختلالات خوانداری در شهر سبزوار

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی تقویت مهارت گوش دادن بر کاهش نقص توجه دانش آموزان دختر و پسر دوم ابتدایی دارای اختلالات خوانداری در شهر سبزوار بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانش آموزان دختر و پسر دوم ابتدایی دارای اختلالات خوانداری شهر سبزوار در سال تحصیلی 97-96 بود که طبق ارزیابی های معلمین 120 نفر از دانش آموزان در دسترس که در خواندن مشکلات بیشتری داشتند معرفی وپس از اجرای پرسشنامه اختلال خواندن (1378) از میان آنها 60 نفر که بیشترین مشکل را در خواندن داشتند انتخاب وبه صورت تصادفی در 4 گروه، گروه اول (15د ختر) به عنوان گروه آزمایش ودوم (15 دختر)به عنوان گروه گواه .گروه سوم (15 پسر) به عنوان گروه آزمایش و (15 پسر) به عنوان گروه گواه جایگزین شدند. داده¬های مورد نیاز پژوهش با استفاده از پرسشنامه اختلال نقص توجه وبیش فعالی در کودکان کانرز (1970) وپرسش نامه بررسی نشانگان نارساخوانی شفیعی (1378) جمع آوری گردید .گروه آزمایش آموزش را در 16 جلسه 45 دقیقه ای طی (8 هفته، هفته¬ای 2 جلسه) دریافت کردند وگروه کنترل هیچ گونه مداخله ای نداشتند .داده های حاصل از پژوهش با استفاده از روش های آمار توصیفی (جداول ، شاخص های مرکزی واندازه های تغییر پذیری )وروش های آمار استنباطی (تحلیل کوواریانس) وبا کمک نرم افزار اماری Spss-23 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت . نتایج نشان داد که تقویت مهارت گوش دادن بر کاهش نقص توجه دانش آموزان دختر و پسر پایه دوم ابتدایی دارای اختلالات خوانداری تاثیر معناداری دارد بنابرین تقویت مهارت گوش دادن بر کاهش نقص توجه میتواند به عنوان یک برنامه مداخله ای برای دانش آموزان دختر وپسر دوم ابتدایی دارای اختلالات خوانداری مورد استفاده قرار گیرد

کلیدواژه‌ها: مهارت گوش دادن، نقص توجه، اختلال خوانداری

M.A. Thesis:

The effectiveness of improve lessoning to reduce Attention Deficit in primary school girls and boys with dyslexia in Sabzevar.

The goal of the present study is to investigate the effectiveness of strengthening listening skills on reducing attention deficit on boy and girl students in grade 2 with reading disorders in sabzevar primary School. This is an applied research and its method is a semi-pilot research method with pre-test and post-test with unequal control group. The statistical population consisted of all students (boy and girl ) in 2nd grade of elementary school with reading disorders during the1396 - 1397 academic year, 120 of them with more reading disorders ,according to their teachers were selected and applying reading disorder questionnaire 60 students which had the most reading disorders randomly grouped in four groups : an experimental group of 15 boys , an experimental group of 15 girls ,a control group of 15 boys and a control group of 15 girls. Conner Children's attention deficit disorder and hyperactivity disorder questionnaire and Shafie's dyslexia symptom questionnaire were used to collect the data needed for research. The test groups had 16 forty –five minute educational sessions during 8 weeks (twice a week) while the others had no intervention. The findings were analyzed using descriptive statistics method (tables, central indicators and variable dimensions), inferential statistics methods (covariance analysis) and SPSS-23. The results showed that strengthening listening skills on reducing attention deficit on boy and girl students in grade 2 with reading disorders has a meaningful positive effect.so it can be used as an interventional program for the student with reading disorders.

Keywords: listening skill , attention deficit , reading disorder.