دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: عفت معیدی فر، ۱۳۹۷

بررسی رابطه رهبری خدمتگزار و رهبری پدر سالارانه بر عملکرد معلمان دبیرستانهای دخترانه شهر سبزوار

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه رهبری خدمتگزار و رهبری پدرسالارانه با عملکرد دبیران دبیرستانهای دخترانه شهر سبزوار صورت پذ?رفت. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی، از نوع همبستگی است، جامعه آماری پژوهش دبیران دبیرستانهای دختران شهر سبزوار در سال تحصیلی 96-97 به تعداد 450نفر بوده است. حجم نمونه این پژوهش بر اساس یافته¬های استخراج شده از جدول مورگان 205 نفر از دبیران دبیرستانهای دختران در نظر گرفته شد. برای انتخاب نمونه از روش نمونه¬گیری تصادفی ساده استفاده شده است. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه-رهبری خدمتگزار تیلور، پرسشنامه رهبری پدرسالار ویویان شر و پرسشنامه عملکرد سرمد و همکاران بوده است. برای تجزیه تحلیل داده ها ابتدا از تکنیکهای آمار توصیفی از قبیل جداول توزیع فراوانی، نمودارها، شاخص های مرکزی و شاخص های پراکندگی استفاده شده است. و جهت آزمون فرضیه از تحلیل رگرسیون چند متغیره و آزمون معنی داری ضریب همبستگی استفاده شده است. تمام روشهای آماری با استفاده از نرم افزار20 SPSS انجام گرفته است که نتایج حاصل بیانگر آن بود که بین رهبری خدمتگزار و رهبری پدرسالار با عملکرد دبیران رابطه معنادار و مثبت وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد که از بین متغیرهای مورد مطالعه سبک رهبری خدمتگزار و رهبری پدرسالار می¬تواند عملکرد دبیران را پیش بینی کند.

کلیدواژه‌ها: رهبری خدمتگزار،رهبری پدر سالانه،عملکرد معلمان

M.A. Thesis:

Relationship between servant Leadership and paternal leadership on the performance of teachers girl high school in the city of Sabzevar

The present study was conducted to investigate the relationship between the leadership of the servant and the patriarchal leadership with the performance of high school girls in Sabzevar. This research is applied in terms of purpose and in terms of nature and descriptive method, it is a correlation type. The statistical population of the study was high school teachers of girls in Sabzevar city in 1996-96. The sample size of this study was based on the findings of the Morgan table of 205 female high school lecturers. A multi-stage cluster sampling method was used to select the sample. The research tool was Taylor's Servant Leadership Questionnaire, Pearsarravywin Sher Leadership Questionnaire and Performance Questionnaire was sarmade a oll. To analyze the data, descriptive statistics techniques such as frequency distribution tables, charts, central indices and dispersion indices were used first. To test the hypothesis, multivariate regression analysis and correlation coefficient test were used. All statistical methods were performed using SPSS 20 software. The results indicated that there is a significant and positive relationship between servant leadership and patriarchal leadership with secretary's performance. The results of multivariate regression analysis showed that among the variables studied, the leadership style of the servant and the patriarchal leadership could predict the performance of the teachers.

Keywords: servant leadership, patriarchal leadership, performance of teachers