دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: عباس شمس ابادی، ۱۳۹۶

بررسی بروسلا ومایکوباکتریوم درشیرهای غیرپاستوریزه شهرستان جوین به روش pcr

چکیده: بروسلوز یکی از عوامل ایجاد ضررهای اقتصادی در فرآورده‌های دامی و بخصوص شیر در کشورهای در حال توسعه می‌باشد. شیر در اثر تماس با جفت و غشاهای جنین گاو، خوک، گوسفند و بز که حاوی اریتروتول بوده و فاکتور رشدی برای بروسلا می‌باشد، آلوده می‌شود. روش‌های تشخیص آزمایشگاهی سریع و دقیق‌تر نقش حیاتی را در جلوگیری از شیوع بیماری ایفا می‌کند. استاندارد طلایی تشخیص بروسلوز، جداسازی باکتری‌های گونه بروسلا می‌باشد، اما برای این منظور نیاز به تجهیزات با سطح ایمنی زیستی (Biosafety level) سه و مهارت بالا و گذر زمان طولانی است. برای چیرگی بر این مشکلات از روش حساس و با اختصاصیت بالای واکنش زنجیره‌ای پلی‌مراز (PCR) استفاده می‌شود. بررسی و مطالعات انجام گرفته بر روی شیرهای غیرپاستوریزه موید الودگی میکروبی از جمله مایکوباکتریوم ها بوده که باسیلی و هوادوست هستند و اسپور تشکیل نمی دهند و acidfast هستند که مهمترین راه انتقال انها مدفوعی دهانی می باشد که دو گونه بیماری زایی انها مایکوباکتریوم توبرکلوزیس و مایکوباکتریوم لپره می باشد. هدف از انجام این پژوهش بررسی بروسلاو مایکوباکتریوم در شیرهای غیر پاستوریزه شهرستان جوین با روش واکنش زنجیره‌ای پلی‌مراز است. نتایج: برای این مطالعه 60 نمونه شیر خام گاو از مرکز جمع آوری شیر به صورت تصادفی اخذ گردید. بر روی نمونه‌ها تست حلقه‌ای شیر جهت بررسی وجود آنتی بادی‌های بروسلا آبورتوس انجام گرفت. آلودگی در 30 نمونه (50 درصد) مشاهده گردید. با توجه به مطالعه انجام گرفته امکان وجود آلودگی بروسلایی در شیر خام گاو وجود دارد و لازم است با بررسی‌های میکروبیولوژیکی مورد تأیید قرار گیرد. واژگان کلیدی: شیر، بروسلا، شهرستان جوین، میکروب، مایکوباکتریوم.

کلیدواژه‌ها: شیر، بروسلا، شهرستان جوین، میکروب، مایکوباکتریوم.

M.A. Thesis:

Brucella and Mucocutrium Study in Non-Pasteurized Cheeks in Jouin County by Pcr Method

Abstract Brucellosis is one of the factors causing economic losses in livestock products, especially livestock in developing countries. The milk is contaminated by contact with the mating of the fetal cattle, pigs, sheep and goats that contain erythroatol and a growth factor for brucella. Rapid and accurate laboratory diagnostic procedures play a vital role in preventing the spread of the disease. The gold standard for brucellosis detection is the isolation of Brucella species, but for this purpose, equipment with a Biosafety level is required, high skill and long time passes. To overcome these problems, a sensitive and specific polymerase chain reaction (PCR) method is used. Investigations and studies on non-pasteurized non-pasteurized milk are microbial contamination, including mycobacteria, which are basil and protozoan, and are not spores and are acidfast, the most important route of their transmission is oral feces. Two pathogenic pathogens, Mycobacterium tuberculosis and Mycobacterium lepraea is. The aim of this study was to investigate Bruslau mycobacterium in non-pasteurized milk juvenile in Polymerase Chain Reaction. Results: For this study, 60 raw milk samples from a milk collection center were randomly taken. On the specimens, a loop test was conducted to determine the presence of Brucella abortus antibodies. Pollution was observed in 30 samples (50%). According to the study, there is a possibility of Brucella contamination in raw milk of cattle and it is necessary to confirm microbiological studies. Key Words: Milk, Brucella, Jovin County, Germs, Mycobacterium.

Keywords: Milk, Brucella, Jovin County, Germs, Mycobacterium..