دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: ارزو برادران مقدم، ۱۳۹۶

بررسی بیانِ ژن های RIPK۱وRIPK۳در ناخنک چشم

هدف : بیماری ناخنک چشم رشد خوش خیم بافت فیبروواسکولار روی قرنیه است. ناخنک چشم یک بیماری سطح چشم است که توسط تکثیر غیرطبیعی اپیتلیال، تغییر شکل ماتریکس، رگ زایی و مهاجرت آسیب شناخته می شود. اگرچه اتیولوژی بیماری ناخنک چشم وسیع است، مطالعات بسیاری نشان دهنده مسیر مرگ سلولی در کنترل طبیعی سلولها نقش مهمی دارند. هدف از این مطالعه بررسی سطح بیان ماکرهای نکروپتوزیس در بیماران دارای ناخنک چشم است. مواد و روش ها : با استفاده از روش Real Time PCR بیان RIPK3 و RIPK1 در ناخنک چشم اولیه در مقایسه با بافت طبیعی ملتحمه مورد بررسی قرار گرفت. ارتباط بین بیان RIPK3 و RIPK1 و همچنین ارتباط بین فاکتورهای کلینیکوپاتولوژیکال با هر دو بیان ژن ارزیابی شد. نتایج : مطالعه ما نشان داد که بیانRIPK3 بطور معنی دار افزایش پیدا کرده است. ولی با این حال RIPK1 تغییر بیان در بیشتر نمونه ها نداشتیم. همچنین نتایج اماری نشان می دهد که این افزایش بیان بجز عود مجدد با هیچ کدام از داده های کلیینیکال پاتولوژی مرتبط نبوده است. بحث و نتیجه گیری: نتایج این مطالعه، نشان می دهد که به احتمال زیاد RIPK3 با افزایش بیان با اثر نکروپتوزیس از عود مجدد جلوگیری می کند ولی هنوز مکانیسم دقیق مشخص نیست.

کلیدواژه‌ها: ناخنک چشم، بیان ژن، RIPK3 و RIPK1

M.A. Thesis:

EXPRESSION ANALYSIS OF THE RIPK1 AND RIPK3 GENES IN PTERYGIUM

Purpose: Pterygium is a benign growth of fibrovascular tissue on the cornea. It is a common ocular surface disease characterized by the abnormal epithelial proliferation, matrix remodeling, vascularization and the migration of the lesion. Although the etiology of pterygium is elusive, many studied showed that cell death pathway has main role in regulation of cell cycle. The aim of this study was to examine the expression levels of necropotosis markers in petrygium patients. Methods: Using real time PCR, the expression of RIP1K and RIP3K were analyzed in primary pterygium when compared to their normal conjunctiva tissues. The correlation between RIP1K and RIP3K, as well as association between clinicopathological indices with both gene expression levels was assessed. Results: our data showed that the expression of RIP3K is upregulated in pterygium samples, but the expression of RIP1K is not changed. It also indicated that the expression of RIP3K is correlated by recurrence (p<0.001), although there are no any correlation with other demographic data. Conclusion: The outcomes of present data highlighted the upregulation of RIP3k in pterygium, and this might be presented the mechanism of necropetosis in this disease.

Keywords: Pterygium , RIPK3 , RIPK1