دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: ابراهیم معظمی فرد، ۱۳۹۷

بررسی رابطه بین رهبری تحول افرین و موفقیت پروژه با نقش میانجی کارگروهی (مطالعه موردی شعب بانک سپه سبزوار)

هر پروژه ای در چارچوب شرایط یک سازمان تنظیم شده است و هدف از اجرای آن کمک به تحقق هدفهای استراتژیک سازمان است. رهبر پروژه باید به منظور تمرکز بر تاثیر پروژه ، گرایشها و نیروهای تاثیرگذار بر تصویر کلی را بشناسد نحوه انتخاب سبک رهبری اداره ی یک سازمان یا یک تیم اجرایی پروژه در موفقیت این تیم در بدست آوردن مزیت رقابتی در بازار بسیار حائز اهمیت است و از طرفی نحوهی مدیریت و ایجاد تغییر و نوآوری نیز برای موفقیت سازمان امری ضروری محسوب میشود که این عوامل به صورت پویا بر یکدیگر اثر میگذارند و برخی بر سر راه هم موانعی هم ایجاد میکنند و برخی یکدیگر را تقویت میکنند. بنابراین رهبران مدیریت پروژه باید با اتخاذ سبک رهبری مناسب با نوع پروژه و ایجاد شرایط مناسب مقابله با تغییر در سازمان، باید سازمان را به سمت کسب تواناییها و مزیت رقابتی هدایت کنند از اینرو رهبر یک پروژه در ساختاری مجازی و خارج از ساختار رسمی سازمان است و از طرفی دیگر رهبر گروه فراتر از یک متخصص ، کارشناس و یا مشاور سازمان است . باید توجه داشت که یک پروژه، یک وضعیت و کار ویژه است، لذا بایستی آن را خارج از سلسله مراتب معمولی سازمانی و روشهای تحلیل مدیریت ومسئولیت بررسی نمود. به همین دلیل اغلب در پروژه حلقه های اتصال استثنایی و موقتی برای ارتباط با مدیران رده بالا وجود داشته ومعمولا آئین نامه ها ودستورالعمل های غیر رسمی معدودی در مورد نحوه پاسخگویی رهبر پروژه نسبت به افراد مافوق و زیر دستش می توان یافت. از این رو بسیاری از رهبران پروژه در می یابند که بایستی شخصاً، خطوط ارتباطشان را با مدیران عالی سازمان برقرار کرده ، معیارها و تعاریف خود را از موفقیت و یا شکست ارائه داده ، به دنبال منابع باشند و راسا ابزار کنترل عملکرد خویش را تهیه نمایند

کلیدواژه‌ها: رهبری - تغییرسازمانی - سازمان - ارتباطات

M.A. Thesis:

Investigating the Relationship Between Transformational Leadership and the Success of the Mangasheh Project Intermediary Workgroup (Case Study of Sabzevar Sepah Bank Branch)

Each project is organized under the conditions of an organization and its implementation aims to help achieve the strategic goals of the organization. The project leader needs to know how the project is influenced by trends and influences on the overall picture. How to choose the leadership style of managing an organization or a project team is crucial to the success of the team in gaining competitive advantage in the market, and on the other hand Managing and creating change and innovation is also essential for the success of the organization, which affects them dynamically, and some create barriers to each other and reinforce each other. Therefore, project management leaders need to lead the organization towards gaining competitive advantage and competency by adopting a suitable leadership style appropriate to the type of project and creating the appropriate conditions for confronting change in the organization, hence the leader of a project in a virtual structure outside of the formal structure On the other hand, the leader of the group is more than an expert, expert or consultant of the organization. It should be noted that a project is a special status and task, therefore, it should be examined outside the ordinary hierarchy of organization and methods of analysis of management and authority. For this reason, there are often exceptional and temporary connection loops for communication with top-level managers, and there are usually few informal rules and regulations on how to respond to the leader of the project in relation to the under-executives. Hence, many project leaders find that they have to personally establish their links with the top managers of the organization, provide their criteria and definitions of success or failure, seek resources, and provide their own means of controlling their performance.

Keywords: Leadership - Organizational change- Organization -connections