دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: معصومه سادات نقیبی نسب، ۱۳۹۷

رابطه هوش معنوی و هوش فرهنگی با خود شکوفایی در دانشجویان

هدف این پژوهش بررسی رابطه میان هوش معنوی و هوش فرهنگی با خود شکوفایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی سال 1397می‌باشد. این پژوهش از نوع توصیفی و با روش همبستگی است. نمونه آماری پژوهش را 322 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی شهر سبزوار تشکیل می‌دهند که از طریق نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای و با استفاده از جدول مورگان انتخاب‌شده‌اند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، شامل پرسشنامه هوش معنوی کینگ( SSRI ) و پرسشنامه استاندارد هوش فرهنگی آنگ و ارلی (2004) و پرسشنامه استاندارد مقیاس خود شکوفایی جونز است. اطلاعات جمع‌آوری‌شده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که. نتایج نشان داد که بین هوش معنوی و هوش فرهنگی با خودشکوفایی رابطه مثبت معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها: هوش معنوی، هوش فرهنگی، خودشکوفایی

M.A. Thesis:

The Relationship between Spiritual intelligence and Cultural intelligence with Self_actualization among graduate students

The purpose of this reseach was to investigate the relationship between the Spiritual intelligenceand and cultural intelligence with student’s self-actualization of Graduate of Sabzevar Azad University. This research is descriptive and correlational.To achieve this purpose 322 were selected by classified proportionate sampeling method. And are selected using the Morgan table.The research insrtuments included a King's Spiritual Intelligence Questionnaire (SSRI) and the Standard Intelligence Cognitive Questionnaire (ANG and Erley, 2004) and the standard Jones self-efficacy scale questionnaire..The data was analyzed through Pearson correlation test, Regression.The results showed that there were positive and significant correlation between Spiritual Intelligenceand and Cultural Intelligence with student’s Self-actualization.

Keywords: Spiritual Intelligenceand, Cultural Intelligence, Self-actualization.