دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: عبداله باری، ۱۳۹۷

مسئولیت مدنی شاهد با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی مسئولیت مدنی شاهد با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه است، بدین منظور، قلمرو این پژوهش، مطالعه مسئولیت مدنی شاهد در حقوق دو کشور نامبرده، و بررسی مهم‌ترین تحقیقات ادبی و نوشته‌های علمی، درباره قوانین حقوقی شهادت است.لذا روش پژوهش در این تحقیق، از نوع تحقیقات توصیفی – تحلیلی است که از نظر اهداف، از نوع تحقیقات بنیادی–نظری به حساب می‌آید.از ویژگی‌های این‌گونه تحقیقات این است که، اطلاعات به روش کتابخانه‌ای(فیش برداری) گردآوری و سپس تجزیه و تحلیل می‌گردند. نتایج به دست آمده از تحلیل مسئولیت مدنی شاهد در دو کشور ایران و فرانسه نشان می‌دهد، حقوق فرانسه، مسئولیت شاهد در تحقق عدالت را از جنبه‌های متفاوت مورد بررسی و ملاحظه قرار داده و با نگرشی نوین جرایم متعددی را در این خصوص پیش‌بینی کرده و بنا بر وظیفه و تعهد همگانی در تعاون اجتماعی به تحقق عدالت قضایی و رفع مانع از آن، حتی ترک فعل شاهد در ادای شهادت را نیز جرم انگاری نموده است. در رابطه با مسئولیت مدنی شاهد در حقوق ایران باید گفت که در هر مورد که شاهد به واسطه اظهارات کذب خود به عمد یا از روی جهالت ناچار از جبران خسارت وارده به دیگری باشد در مقابل او مسئولیت مدنی دارد اثر شهادت کذب هم جبران خسارت است و هم برحکم صادر شده تأثیر می‌گذارد.

کلیدواژه‌ها: کلمات کلیدی: مسئولیت مدنی، شاهد، فرانسه، ایران، مطالعه تطبیقی.

M.A. Thesis:

civil liability witnessed by a comparative study of french law

The main purpose of the present research is to examine the civil responsibility of the witness with a comparative study of French law. For this purpose, the scope of this research is to study the civil liability of witnesses in the rights of the two countries and to review the most important literary research and scientific literature on the legal rules of martyrdom. The research in this research is a descriptive-analytical research that is considered as a fundamental-theoretical research in terms of objectives. The characteristics of such research are that the information is collected and then analyzed by a library method (phishing) . The results of the analysis of the civil responsibility of witnesses in both Iran and France show that French law has examined and observed the responsibility of witnesses in the realization of justice from different aspects and, with a new approach, predicts several crimes in this regard, On the duty and commitment of the public in the social cooperative to the realization of judicial justice and the elimination of it, even the cracking of the verb witness witnessed in martyrdom has also been criminalized. Regarding the civil liability of witnesses in Iranian law, it should be said that in every case witnessed by false statements deliberately or through inertia, it is inevitable to compensate for another, the civil liability is the effect of false testimony is also compensation. It also affects the issued form.

Keywords: Keywords: civil liability, control, France, Iran, comparative study.