دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: غلامرضا ملایی، ۱۳۹۶

توانائی مدیریت و هزینه بدهی

توانایی مدیران عامل مهمی در تصمیمات جهت تعیین شیوه¬ی تأمین مالی است، وام¬دهندگان به طور مداوم کمبود مهارت¬های مدیریت را به عنوان دلیل اصلی پیش فرض وام می¬دانند، بنابراین میزان اعتبار و نرخ¬های توافق شده¬ی متفاوتی را با توجه به توانایی مدیران از شرکت¬ها طلب می¬کنند. این پژوهش به بررسی ارتباط بین توانایی مدیریت و هزینه¬ی بدهی می¬پردازد. این پژوهش برای یک دوره¬ی 5 ساله بین سال¬های 91 تا 95 در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انجام شد. در این پژوهش اهرم مالی ، اندازه¬ی شرکت، بازده¬ی دارایی¬ها ، پوشش هزینه¬ی مالی ، رشد شرکت و مشهود بودن دارایی نیز به عنوان متغیر کنترلی استفاده شده است.¬ نتایج پژوهش نشان داد؛ که بین توانایی مدیریت و هزینه¬ی بدهی رابطه¬ی منفی و معناداری وجود دارد به طوری که افزایش توانایی مدیریت باعث می¬شود هزینه¬ی بدهی کاهش یابد، زیرا اعتباردهندگان می¬توانند با اطمینان خاطر بیشتری به شرکت وام دهند.

کلیدواژه‌ها: توانایی مدیریت،هزینه‌ی بدهی، پوشش هزینه‌ی مالی، رشد شرکت و مشهود بودن دارایی

M.A. Thesis:

managerial ability and cost of the debt

The ability of managers to play a decisive role in deciding how to finance is that lenders continually see a lack of management skills as the main reason for loan default, so the amount of agreed credit and rates are different. Due to the ability of managers from companies. This study examines the relationship between management ability and debt costs. This research was conducted for a 5-year period between 91 and 95 years in listed companies. In this research, financial leverage, company size, return on assets, financial cost coverage, company growth and asset visibility have also been used as a control variable. The results of the research showed that between the ability to manage and Debt costs have a negative and significant relationship so that increasing managerial capacity will reduce the cost of debt, since creditors can lend more credibility to the company.

Keywords: The ability of managers to play a decisive role in deciding how to finance is that lenders continually see a lack of management skills as the main reason for loan default, so the amount of agreed credit and rates are different. Due to the ability of managers from companies. This study examines the relationship between management ability and debt costs. This research was conducted for a 5-year period between 91 and 95 years in listed companies. In this research, financial leverage, company size,