دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: میرعلی کلاته، ۱۳۹۶

بررسی تاثیر چشم انداز، استراتژی و مدیریت منابع انسانی بر عملکرد شرکت

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیرچشم انداز، استراتژی و مدیریت منابع انسانی بر عملکرد مدیران مقاطع آموزش پرورش شهرستان سبزوارانجام گرفته است و در این راستا پنج فرضیه مطرح گردید. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و بر اساس روش گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی و از نظر روش تجزیه و تحلیل داده ها، از نوع علی و معلولی می باشد و جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق کلیه مدیران و معاونان مقاطع آموزش و پرورش شهرستان سبزوار می باشد که تعداد آنها 300 نفر می باشد. حجم نمونه با توجه به جدول مورگان 169 نفر می باشد که جهت اطمینان از برگشت پرسشنامه ها، تعداد 180پرسشنامه به صورت تصادفی ساده بین آنها توزیع شده است. داده های به دست آمده از طریق پرسشنامه با استفاده از روشهای آماری توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم افزار SPSS و لیزرل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. فرضیات مطرح شده در این تحقیق با استفاده از مدل معادلات ساختاری مورد بررسی قرارگرفتند و نتایج به دست آمده نشان داد استراتژی بر عملکرد سازمان، چشم انداز بر استراتژی، چشم انداز بر مدیریت منابع انسانی و مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمان تاثیر دارد.

کلیدواژه‌ها: چشم انداز، استراتژی، مدیریت منابع انسانی، عملکرد

M.A. Thesis:

Impact of Vision, Strategy, and Human Resource on Performance in

The purpose of this study was to investigate the effect of perspective, strategy and human resources management on the performance of managers in educational centers of Sabzevar city. Five hypotheses were proposed in this regard this is a descriptive-survey study based on data collection method. The method of data analysis is causal and the questionnaire is used to collect information. The statistical population of the study is all heads and deputies of educational levels in Sabzevar city, which number is 300 people. Sample size according to Morgan table is 169 people. To ensure the return of questionnaires, 180 questionnaires were distributed randomly among them. The data were analyzed by descriptive and inferential statistical methods using SPSS and LISREL software. The hypotheses presented in this study were examined using the structural equation model and the results showed that the impact of some factors on other factors, such as strategy on organizational performance, Perspective on strategy, Perspective on human resources management and human resources management On the performance of the organization.

Keywords: Perspective, Strategy, Human Resources Management, Performance