دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: فاطمه رحمانی، ۱۳۹۶

بررسی رابطه ی بین شیوه های فرزند پروری با هوش هیجانی و سازگاری دانش آموزان مقطع متوسطه شهر ستان نیشابور

این پژوهش با هدف بررسی رابطه ی بین شیوه های فرزندی پروری والدین با هوش هیجانی و سازگاری دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان نیشابور ??-???? انجام شده است این تحقیق از حیث هدف از جمله تحقیقات بنیادی است و از نظر روش تحقیق توصیفی و از همبستگی است. ابزار پژوهش شامل سه پرسشنامه های شیوه های فرزند پروری بامریند، هوش هیجانی شوت و نیز پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی استفاده بوده جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه ی دانش آموزان مقطع متوسطه ر سال ??-???? در شهر نیشابور بود که تعداد آنها ???? نفر بوده است. در این پژوهش از روش نمونه گیری برای نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شده است. بین شیوه های فرزند پروری والدین با هوش هیجانی و سازگاری دانش آموزان رابطه وجود دارد. نتایج تحقیق نشان داد که با اطمینان ?/?? و سطح خطای کوچکتر از ?/?? بین شیوه های فرزند پروری والدین با هوش هیجانی و سازگاری در دانش آموزان مقطع متوسطه رابطه وجود دارد . همچنین با اطمینان ?/?? و سطح خطای کوچکتر از ?/?? بین شیوه های رزند پروری والدین با هوش هیجانی در دانش آموزان مقطع متوسطه رابطه وجود دارد و با اطمینان ?/?? و سطح خطای کوچکتر ?/?? بین شیوه های فرزند پروری والدین با سازگاری در دانش آموزان مقطع متوسطه رابطه وجود دار

کلیدواژه‌ها: شیوه های فرزند پروری ،هوش هیجانی ، سازگاری

M.A. Thesis:

The relationship between parenting styles and emotional intelligence and adaptability parents of high school students in Nishapur City

The aim of this study was to investigate the relationship between parental child-rearing practices and emotional intelligence and compatibility of high school students in Neyshabur city in 1997-97. This research is a fundamental research in terms of purpose and is a descriptive and correlational research method. . The research instrument consisted of three questionnaires of BaMarind Parenting Practices, Shoot Emotional Intelligence, and a questionnaire for adapting high school students. The statistical population of this study included all high school students in the city of Neyshabur between 1963-96, with a total of 2650 Is. In this research, stratified random sampling method was used for sampling. There is a relationship between parenting practices with emotional intelligence and student compatibility. The results of the study showed that there is a correlation between 0/99 with a confidence level of 0/01 and the level of error less than 0/01 between parental parenting practices with emotional intelligence and adaptation in high school students. Also, with a confidence level of 0/99 and a level of error less than 0/01, there is a correlation between parental resentment practices and emotional intelligence in high school students, with a confidence level of 0.99 and a smaller 0/01 error level between parental parenting practices It is correlated with adaptation in high school students

Keywords: Childbirth practices, emotional intelligence, adaptability