دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: فاطمه رحمانی، ۱۳۹۶

بررسی رابطه ی بین شیوه های فرزند پروری با هوش هیجانی و سازگاری دانش آموزان مقطع متوسطه شهر ستان نیشابور

این پژوهش با هدف بررسی رابطه ی بین شیوه های فرزندی پروری والدین با هوش هیجانی و سازگاری دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان نیشابور ??-???? انجام شده است این تحقیق از حیث هدف از جمله تحقیقات بنیادی است و از نظر روش تحقیق توصیفی و از همبستگی است. ابزار پژوهش شامل سه پرسشنامه های شیوه های فرزند پروری بامریند، هوش هیجانی شوت و نیز پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی استفاده بوده جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه ی دانش آموزان مقطع متوسطه ر سال ??-???? در شهر نیشابور بود که تعداد آنها ???? نفر بوده است. در این پژوهش از روش نمونه گیری برای نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شده است. بین شیوه های فرزند پروری والدین با هوش هیجانی و سازگاری دانش آموزان رابطه وجود دارد. نتایج تحقیق نشان داد که با اطمینان ?/?? و سطح خطای کوچکتر از ?/?? بین شیوه های فرزند پروری والدین با هوش هیجانی و سازگاری در دانش آموزان مقطع متوسطه رابطه وجود دارد . همچنین با اطمینان ?/?? و سطح خطای کوچکتر از ?/?? بین شیوه های رزند پروری والدین با هوش هیجانی در دانش آموزان مقطع متوسطه رابطه وجود دارد و با اطمینان ?/?? و سطح خطای کوچکتر ?/?? بین شیوه های فرزند پروری والدین با سازگاری در دانش آموزان مقطع متوسطه رابطه وجود دار

کلیدواژه‌ها: شیوه های فرزند پروری ،هوش هیجانی ، سازگاری

M.A. Thesis:

The relationship between parenting styles and emotional intelligence and adaptability parents of high school students in Nishapur City

The aim of this study was to investigate the relationship between parenting parenting styles with emotional intelligence and adaptation of high school students in Neyshabur city. - ???? This research is a fundamental research in terms of the purpose and in terms of research method is descriptive and correlation. The research instrument consisted of three questionnaires of Bamirand's parenting styles, Shoot Emotional Intelligence, and a high school students' adjustment adjustment questionnaire. The statistical population of the study included all high school students - In the city of Neyshabur, whose number was ???? People have been In this research, stratified random sampling method was used for sampling. There is a relationship between parenting parenting styles with emotional intelligence and student compatibility. The results of the study showed that? / ?? And the error level is smaller than? / ?? There is a relationship between parenting parenting styles with emotional intelligence and adaptation in high school students. Also with confidence? / ?? And the error level is smaller than? / ?? There is a relationship between parenting exercises with emotional intelligence in high school students and with confidence? / ?? And the lower level of error? / ?? There is a relationship between parenting parenting styles and adaptation in high school students

Keywords: Childbirth practices, emotional intelligence, adaptability