دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: ایوب پوربختیاری، ۱۳۹۶

جریان نقد آزاد، توانایی مدیرعامل و عملکرد شرکت

ارزیابی عملکرد در بعد نحوه¬¬¬¬¬ی استفاده از منابع و امکانات در قالب شاخص¬های کارایی بیان می¬شود، اگر در ساده¬ترین تعریف، نسبت داده به ستاده را کارایی نامیده شود، نظام ارزیابی عملکرد در واقع میزان کارایی تصمیم¬های مدیریت در خصوص استفاده¬¬ی بهینه از منابع و امکانات را مورد سنجش قرار می¬دهد .این پژوهش به بررسی ارتباط بین جریان نقد آزاد، توانایی مدیرعامل و عملکرد شرکت¬ها می¬پردازد. این پژوهش برای یک دوره¬ی 5 ساله بین سال¬های 91 تا 95 در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انجام شد. در این پژوهش اهرم مالی، اندازه¬ی شرکت، رشد فروش و عملکرد سال قبل نیز به عنوان متغیر کنترلی استفاده شده است.¬ نتایج پژوهش نشان داد؛ که بین جریان نقد آزاد و عملکرد شرکت رابطه¬ی مثبت و معناداری وجود دارد، با افزایش در جریان نقد آزاد با توجه به کاهش ریسک نقدینگی در جامعه ایران عملکرد بهبود می¬یابد. همچنین بین توانایی مدیرعامل و عملکرد شرکت رابطه¬ی مثبت و معنی¬داری وجود دارد. در شرکت¬هایی که دوره¬ی تصدی مدیرعامل کوتاه¬تر می¬باشد آن¬ها استراتژ¬ی¬های کوتاه¬مدت به¬کار خواهند گرفت و دیدگاه بلند¬مدت ندارند، که این موضوع می¬تواند بر عملکرد شرکت تاثیر منفی داشته باشد.جریان نقد آزاد مثبت می¬تواند سودآوری و به تبع آن عملکرد شرکت را تحت تاثیر قرار دهد ، همان¬طور که جریان نقد منفی می¬تواند این¬چنین اثری داشته باشد،البته این موضوع به صورت نسبی است و در شرایط مختلف می¬تواند نتایج متفاوتی داشته ¬باشد . بنابراین انتظار می¬رود که مدیران در شرایط گوناگون بتوانند، تصمیماتی اتخاذ نمایند که بهترین نتیجه را برای شرکت به¬همراه داشته باشد، و این یعنی بهترین عملکرد شرکت، البته باید به تئوری نمایندگی و هزینه¬های آن نیز در این جریان، توجه ویژه گردد.

کلیدواژه‌ها: عملکرد شرکت، جریان نقد آزاد، توانایی مدیرعامل و رشد فروش

M.A. Thesis:

FREE CASH FLOW ٫CEO ABILITY AND FIRM PERFORMANCE.

Performance evaluation in the dimensional dimension of the use of resources and facilities is expressed in terms of performance indicators. If, in the simplest form, the attribute is called efficiency, then the performance evaluation system is actually the efficiency It assesses the management decisions regarding the optimal use of resources and facilities. This study examines the relationship between free cash flow, CEO's ability and performance of companies. This research was conducted for a 5-year period between 91 and 95 years in listed companies. In this study, the financial leverage, company size, sales growth and performance of the previous year have also been used as a control variable. The results of the research showed that there is a positive and significant relationship between free cash flow and firm performance, with the increase in free cash flow due to the reduction of liquidity risk in the Iranian society will improve performance. There is also a positive and meaningful relationship between the ability of the CEO and the firm's performance. In companies with a shorter CEO term, they will have short-term strategies and no long-term vision, which can have a negative impact on corporate performance. Positive free cash flow can affect the profitability and consequently the performance of the company, as negative cash flow could have a similar effect, of course this is relative and in different circumstances. Can have different results. Therefore, it is expected that managers in different situations will be able to make decisions that will have the best result for the company, and this means the best performance of the company, of course, should be the representation theory and its cost in this process, attention specially crafted.

Keywords: corporate performance, free cash flow, CEO's ability and sales growth