دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: رضا پرستش، ۱۳۹۷

تاثیر رفتار شهروندی بر عملکرد شغلی کارکنان با نقش میانجی سرمایه اجتماعی

پژوهش حاضر، با هدف بررسی تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد شغلی با نقش میانجی سرمایه اجتماعی کارکنان اداری شهرداری شهر سبزوار انجام شده است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری دادهها توصیدی از نوع همبستگی با تاکید بر معادالت ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان اداری شهرداری شهر میباشند که بر اساس فرمول کوکران تعداد 111 ندر بهعنوان نمونه انتخاب و از طریق روش نمونهگیری تصادفی ساده مورد بررسی قرار گرفتند. جهت گردآوری دادهها از پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی دانایی )1389 ،)سرمایه اجتماعی فرجی دهسرخی )1388 )و عملکرد شغلی انگ و کیم )2119 )استداده شده است. جهت تعیین روایی پرسشنامه، از روایی محتوا استداده شد. همچنین پایایی پرسشنامهها با استداده از ضریب آلدای کرونباخ ارزیابی شد. برای تحلیل دادهها از آزمونهای کولموگروف - اسمیرنف، ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادالت ساختاری )SEM )استداده شده است. یافتهها نشان میدهد که: 1 )بین رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان رابطه مثبت معناداری وجود دارد. 2 )بین رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه اجتماعی رابطه مثبت معناداری وجود دارد. 3 )بین سرمایه اجتماعی و عملکرد شغلی کارکنان رابطه مثبت معناداری وجود دارد. 4 )رفتار شهروندی سازمانی از طریق سرمایه اجتماعی بر عملکرد شغلی کارکنان شهرداری سبزوار تاثیر دارد.

کلیدواژه‌ها: رفتار شهروندی سازمانی، سرمایه اجتماعی، عملکرد شغلی

M.A. Thesis:

Impact of Organizatinal Citizenship Behavior on Job Performance in Indian Healthcare Industries: The Mediating Role of Social Capital

The present study examine The relationship between organizational citizenship behavior and job performance by mediation of social capital in Sabzevar Municipality. The method of research is descriptive and its type is correlation with an emphasis on structural equations. The population consisted of all employees in Sabzevar Municipality that 100 peoples were selected using on cochrane formula based.That sample was selected by Stratified sampling. The data was collected through organizational citizenship behavior Danaei, social capital by Faraji, job performance by Ang & kim questionnaires. To evaluate validity and reliability of the questionnaires we used Cronbach Alpha coefficient The Kolmogorov-Smirnov, Pearson correlation and structural equation modeling (SEM) was used for data analyzing. The results showed that:1) There is a significant and Positive relationship between the organizational citizenship behavior and job performance. 2) There is a significant and Positive relationship between the organizational citizenship behavior and social capital. 3) There is a significant and Positive relationship between the social capital and job performance. 4) social capital playing a mediating role in relationship between organizational citizenship behavior and job performance.

Keywords: organizational citizenship behavior, social capital, job performance