دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: جعفر صایمی نسب، ۱۳۹۷

عدالت سازمانی و سلامت روانی کارکنان با نقش میانجی هویت سازمانی

پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه عدالت سازمانی و سلامت روانی با نقش میانجی¬ هویت سازمانی کارکنان اداری شهرداری شهر سبزوار انجام گرفته است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده¬ها توصیفی از نوع همبستگی با تاکید بر معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان اداری شهرداری شهر سبزوار می¬باشند که بر اساس فرمول کوکران تعداد 92 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب و از طریق روش نمونه‌گیری تصادفی ساده مورد بررسی قرار گرفتند. جهت گردآوری داده¬ها از پرسشنامه عدالت سازمانی کالکوئیت (2001)، سلامت روانی گلدبرگ (1972) و هویت سازمانی میل و اشفورت (1992) استفاده شده است. جهت تعیین روایی پرسشنامه، از روایی محتوا استفاده شد. همچنین پایایی پرسشنامه¬ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ارزیابی شد. برای تحلیل داده¬ها از آزمون¬های کولموگروف - اسمیرنف، ضریب همبستگی پیرسون و مدل¬ معادلات ساختاری (SEM) استفاده شده است. یافته¬ها نشان می¬دهد که: 1) بین عدالت سازمانی و سلامت روانی کارکنان رابطه مثبت معناداری وجود دارد. 2) بین عدالت سازمانی و هویت سازمانی رابطه مثبت معناداری وجود دارد. 3) بین هویت سازمانی و سلامت روانی کارکنان رابطه مثبت معناداری وجود دارد. 4) هویت سازمانی در رابطه بین عدالت سازمانی و سلامت روانی کارکنان نقش میانجی¬گری دارد.؛ بنابراین پیشنهاد می¬شود مدیران برای افزایش سلامت روانی کارکنان به مقوله عدالت و هویت سازمانی توجه کنند

کلیدواژه‌ها: عدالت سازمانی ، سلامت روانی ، هویت سازمانی

M.A. Thesis:

Organizatinal justice and employee mental health's moderating roles in organizational identification

The present study examine The relationship between Organizational justice and employee mental health’s by mediation of organizational identification in Sabzevar Municipality. The method of research is descriptive and its type is correlation with an emphasis on structural equations. The population consisted of all employees in Sabzevar Municipality that 92 peoples were selected using on cochrane formula based.That sample was selected by Stratified sampling. The data was collected through Organizational justice Colquitt, employee mental health’s by, organizational identification by Meal and Ashforth questionnaires. To evaluate validity and reliability of the questionnaires we used Cronbach Alpha coefficient The Kolmogorov-Smirnov, Pearson correlation and structural equation modeling (SEM) was used for data analyzing. The results showed that:1) There is a significant and Positive relationship between the Organizational justice and employee mental health’s. 2) There is a significant and Positive relationship between the Organizational justice and organizational identification. 3) There is a significant and Positive relationship between the organizational identification and employee mental health’s. 4) organizational identification playing a mediating role in relationship between Organizational justice and employee mental health’s.

Keywords: organizational justice, employee mental health’s, organizational identification