دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: زهرا روحی، ۱۳۹۶

پیش بینی اشتیاق تحصیلی براساس خودتنظیمی یادگیری و باورهای هوشی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

هدف از پژوهش حاضر پیش¬بینی اشتیاق تحصیلی بر اساس خودتنظیمی یادگیری و باورهای هوشی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی مشهد بوده است. در تحقیق حاضر خودتنظیمی یادگیری و باورهای هوشی متغیرهای پیش بین ، اشتیاق تحصیلی متغیر ملاک می باشند. روش تحقیق مورد استفاده از نوع توصیفی، همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد در سال 97-1396 به تعداد 2200 نفر بود. نمونه آماری تحقیق تعداد 337 نفر می باشند که با توجه به جدول کرجسی و مورگان و با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. از پرسشنامه اشتیاق تحصیلی فردریکز ، پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی پینتریچ و پرسشنامه باورهای هوشی دوپی¬را و مارینه جهت جمع اوری داده ها استفاده شده است.. جهت تجزیه و تحلیل داده¬ها از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره با استفاده از نرم¬افزار 21SPSS استفاده شده است. برای بررسی پیش بینی اشتیاق تحصیلی بر اساس یادگیری خودتنظیمی و باورهای هوشی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، از رگرسیون چندگانه همزمان استفاده شد که ضریب تعیین نشان می دهد سی درصد از مقدار واریانس اشتیاق تحصیلی براساس یادگیری خود تنظیمی و باورهای هوش قابل پیش بینی است. و همچنین نتایج نشان دادند که بین مولفه های خودتنظیمی یادگیری (راهبردهای شناختی ، راهبردهای فراشناختی ، راهبردهای مدیریت منابع) با اشتیاق تحصیلی و بین باورهای هوشی و اشتیاق تحصیلی دانشجویان دختر رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها: اشتیاق تحصیلی، خودتنظیمی، یادگیری باورهای هوشی

M.A. Thesis:

Forecast passion for education based on self-learning and intelligence beliefs students of Islamic Azad University Mashhad

The purpose of this study was to predict academic engagment based on self-regulation of learning and intelligence beliefs of female students of Islamic Azad University of Mashhad. The research method used was descriptive correlation.The purpose of this study was to predict academic engagment based on self-regulation of learning and intelligence beliefs of female students of Islamic Azad University of Mashhad. The research method used was descriptive correlation. The statistical population of this study consisted of all female students of Mashhad Islamic Azad University, Mashhad, in 1396-1397 The statistical population of this study consisted of all female students of Mashhad Islamic Azad University, Mashhad, in 1396-1397. The statistical population of the study consisted of 327 female students selected by available sampling method. For data collection, standard questionnaires have been used.Fredericks et al. (2004), Self-monitoring Learning Orientation Questionnaire (MSLQ), Pintrich et al. (1991), for measuring intelligence beliefs from Dopirra and Marine (2005), also for data analysis, correlation method Pearson and multiple regression using Spss 21software. The results of the main hypothesis showed that academic eagerness is predictable based on self-regulation of learning and intelligence beliefs of female students of Islamic Azad University of Mashhad

Keywords: : Educational eagerness, Self-regulation, Learning of intelligence beliefs