دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: پروین متولی، ۱۳۹۷

رابطه ی سرمایه روانشناختی و سکوت سازمانی با تعهد سازمانی معلمان مرد مدارس ابتدایی شهرستان سبزوار

این پژوهش از حیث هدف از جمله تحقیقات بنیادی و از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد که با هدف بررسی رابطه‌ی سرمایه‌ی روانشناختی و سکوت سازمانی با تعهد سازمانی معلمان مرد مدارس ابتدایی انجام شده است. جامعه‌ی آماری در این پژوهش، کلیه‌ی معلمان مرد مدارس ابتدایی شهرستان سبزوار در سال 97-1396 است که تعداد آن‌ها 250 نفر بوده است. نمونه‌ی این تحقیق با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان به تعداد 148 نفر انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل سه پرسشنامه‌ی سرمایه‌ی روانشناختی لوتانس، پرسشنامه سکوت سازمانی واکولا و بورادوس و نیز پرسشنامه‌ی تعهد سازمانی آلن و مایر بوده است. اطلاعات حاصل از پژوهش به وسیله‌ی روش‌های رگرسیون چندمتغیره و ضریب همبستگی پیرسون و با استفاده از نرم افزار SPSS ویراست 23 تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که سرمایه‌ی روانشناختی و سکوت سازمانی می‌توانند تعهد سازمانی را در معلمان مرد مدارس ابتدایی شهرستان سبزوار پیش‌بینی کنند. سطح معنی‌داری برای تمام مؤلفه‌های سرمایه‌ی ‌روانشناختی بالاتر از 0/05 بود و این نشان‌دهنده‌ی عدم معنی‌داری ضریب همبستگی بین مؤلفه‌های سرمایه‌ی روانشناختی با تعهد سازمانی است؛ در مورد رابطه‌ی سرمایه‌ی روانشناختی با تعهد سازمانی مقدار رابطه 0/17 بود و رابطه‌ی معنی داری است. بنابراین می‌توان گفت که مؤلفه‌های سرمایه‌ی روانشناختی به صورت جداگانه با تعهد سازمانی رابطه معنی‌داری نداشتند ولی به صورت کلی رابطه‌ی بین آن‌ها معنی‌دار بود. همچنین سطح معنی‌داری برای تمام مؤلفه‌های سکوت سازمانی و نمره‌ی کل سکوت سازمانی بالاتر از 0/05 بود، و این نشان دهنده‌ی عدم معنی‌داری بین سکوت سازمانی و (مؤلفه‌های آن) با تعهد سازمانی است.

کلیدواژه‌ها: سرمایه‌ی روانشناختی، سکوت سازمانی، تعهد سازمانی

M.A. Thesis:

the relationship between psychological capital and Organizational Silence with Organizational Commitment of Elementary Schools male Teachers in Sabzevar

The purpose of this study, as a fundamental research and a descriptive correlational method, is to investigate the relationship between the psychological capital and organizational silence with the organizational commitment of the elementary school male teachers. The statistical society in this study covers all male elementary school teachers in Sabzevar during the year 2017-2018, numbering 250 people. The research sample was selected through simple random sampling method, using Kerjesi and Morgan's table of 148 people. The research instrument was three questionnaires: Luthans Psychological Capital, Organizational Silence Questionnaire, Vacola and Boradus, and Allen & Meyer Organizational Commitment Questionnaire. The data were analyzed by multi-variable regression and Pearson correlation coefficient using version 23 of SPSS software. The results showed psychological capital and organizational silence can predict organizational commitment in primary school teachers in Sabzevar city. The significance level for all components of the psychological capital was higher than 0.05, which indicates an insignificant correlation coefficient between the components of the psychological capital and organizational commitment. The relationship of psychological capital with organizational commitment was the ratio of 0.17 and there is a meaningful relationship. Therefore, it can be said that the components of psychological capital did not have a significant relationship with organizational commitment, but the overall relationship between them was meaningful. Also, the significance level for all components of organizational silence and the total score of organizational silence was higher than 0.05, which indicates an insignificant difference between organizational silence and its components with organizational commitment

Keywords: Psychological Capital, Organizational Silence, Organizational Commitment