دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سولماز بوستانی، ۱۳۹۷

تاثیر رابطه برنامه های ماهواره بر ارزش های فردی و انسجام خانواده و علل طلاق و اختلافات زناشویی ناشی از آن

فناوری و تکنولوژی های جدید با مزایایی که برای کاربران و مخاطبان خود دارد معایبی نیز دارد که معایب از مزایا اثر بیشتری بر مخاطب دارد و مخاطره آمیزتر میباشد. ماهواره نیز یکی از این تکنولوژی های روز و جدید می باشد که به دلیل عدم فرهنگ سازی و محدودیت های به وجود آمده در این خصوص مشکلات جبران ناپذیری را بر زندگی های امروزی گذاشته است. از جمله این مشکلات بالارفتن آمار طلاق، کاهش آمار ازدواج، از بین رفتن انسجام و ارزشهای فرهنگی خانواده، خیانت های خانوادگی و.. می باشد.. هدف این پژوهش بررسی تأثیر رابطه برنامه‌های ماهواره بر ارزش‌های فردی و انسجام خانواده و علل طلاق و اختلافات زناشویی ناشی از آن در بین زوجین شهرستان سبزوار می‌باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نوع پیمایشی-توصیفی می باشد. جامعه آماری این پژوهش زوجین مطلقه و غیر مطلقه شهرستان سبزوار تشکیل می‌دهد که افراد مطلقه به شیوه نمونه گیری تصادفی در دسترس از میان افراد متقاضی طلاق مراجعه کننده به اورژانس اجتماعی شهرستان سبزوار و افراد متاهل عادی نیز بصورت خوشه ای انتخاب شده اند. حجم نمونه برای گروه مطلقه و غیر مطلقه 100 نفر منظور گردید. ابزار گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته می باشد. یافته‌های پژوهش نشان دهنده آن است که برنامه های ماهواره بر ارزش های فردی، انسجام خانواده، اختلافات زناشویی و طلاق تأثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها: ماهواره، ارزش های فردی، انسجام خانواده، اختلافات زناشویی، طلاق

M.A. Thesis:

The Influence Of Satellite Programs On Individual Values and Family Cohesion and the Causes of Divorce and Marital Disputes Caused by It

New technologies and technologies have advantages for users and audiences, with disadvantages of having more impact on the audience and more risky. Satellite is also one of these day and new technologies, which, due to the lack of culture and the limitations created in this regard, have put irreversible problems in the lives of today. These include increasing the divorce rate, reducing marriage rates, eliminating the cohesion and cultural values of the family, treason and family. The purpose of this study was to investigate the effect of satellite programs on individual values and family cohesion and the causes of divorce and marital conflicts among couples in Sabzevar. This research is an applied and descriptive survey. The statistical population of this study consists of divorced and non-divorced couples in Sabzevar city. Divorce individuals were randomly selected through random sampling from among the applicants for divorce referring to the social emergency department of Sabzevar city and ordinary married people. Sample size was 100 people for absolute and non-divorced groups. The data gathering tool was a researcher-made questionnaire by library method and data gathering tool. The findings of the research indicate that satellite programs affect individual values, family cohesion, marital divorces and divorce.

Keywords: Satellite, Individual Values, Family Cohesion, Marital Differences, Divorce