دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: اعظم نامنی، ۱۳۹۷

مالیات و سود سهام با نقش تعدیلی مشکلات نمایندگی

سیاست تقسیم سود یکی از مهم¬ترین مباحث مطرح در ادبیات مالی است، زیرا سود تقسیمی بیان¬گر پرداخت¬های نقدی عمده¬ی شرکت¬ها و یکی از مهم¬ترین گزینه¬ها و تصمیم¬های پیشروی مدیران به شمار می¬رود. از طرفی مالیات نیز به عنوان هزینه¬ی اجتماعی به یکی دیگر از پرداخت¬های عمده¬ی نقدی شرکت¬ها می¬پردازد. این پژوهش به بررسی ارتباط بین مالیات و سود سهام با نقش تعدیلی مشکلات نمایندگی اشاره دارد، که معیار مالیات در آن نرخ مؤثر مالیاتی و معیارهای مشکلات نمایندگی شامل جریان¬نقدآزاد، اهرم مالی و مالکیت مدیریتی در نظر گرفته شده است، هم¬چنین اندازه¬ی شرکت به عنوان متغیر کنترلی می¬باشد. این پژوهش برای یک دوره¬ی 5 ساله بین سال¬های 91 تا 95 در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انجام شد و برنامه¬ی نرم¬افزاری مورداستفاده در این پژوهش ایویوز نسخه¬ی 10 می¬باشد. نتایج پژوهش نشان داد؛ بین مالیات و سود سهام رابطه¬ی منفی و معناداری وجود دارد که این نتیجه بیان¬گر آن است که با افزایش نرخ مؤثر مالیاتی تقسیم سود شرکت¬ها کاهش می¬یابد و شرکت¬ها تمایل دارند سیاست تقسیم سود کاهشی را در پیش گیرند. از طرفی بین متغیرهای مشکلات نمایندگی و سود سهام، بین جریان نقدآزاد و سود سهام رابطه¬ی مثبت و معناداری وجود دارد ولی بین دو متغیر دیگر یعنی اهرم مالی و مالکیت مدیریتی با سود سهام رابطه¬ی منفی و معنادری وجود دارد. هم-چنین نتایج مبین وجود اثر تعدیلی مشکلات نمایندگی بر رابطه¬ی بین مالیات و سودسهام در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد.

کلیدواژه‌ها: سودسهام، نرخ مؤثر مالیاتی، جریان‌نقد آزاد، اهرم مالی، مالکیت مدیریتی

M.A. Thesis:

taxes and dividends with the moderating role of agency conflicts

Dividend policy is one of the most important issues in financial literature, since dividend represents the major cash payments of companies and one of the most important options and decisions of managers. The river on the other hand, taxes are also regarded as a social cost to another major cash payment of companies. This study refers to the relationship between taxation and dividends with the moderating role of representational problems, in which the tax rate at that effective tax rate and the criteria for representation problems, including free cash flow, financial leverage and management ownership, are considered, as well as the size The company is a controlling variable. This research was conducted for a five-year period between 91 to 95 years in listed companies and the software application used in this research is 10 copies. The results showed that there is a negative and significant relationship between tax and dividend, which suggests that by increasing the effective tax rate, the dividend of corporate profits decreases and companies tend to dividend policy Take down the decline. On the other hand, there is a positive and significant relationship between the variables of representation problems and dividends between free cash flow and dividend flow, but there is a more negative and significant relationship between the other two variables: financial leverage and management ownership with dividends. The results also show the moderating effect of representation problems on the relationship between tax and dividends in the companies admitted to the Tehran Stock Exchange

Keywords: SDS, effective tax rate, free flow, financial leverage, management ownership