دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مریم مهرمنش، ۱۳۹۷

بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی با رویکرد دینی بر خوش بینی و تکانشگری زندانیان زن زندان سبزوار

این پژوهش با هدف بررسی آموزش مهارت های ارتباطی با رویکرد دینی بر خوش بینی و تکانشگری زندانیان زن زندان سبزوار در سال 1397 انجام شده است.روش پژوهش آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل می باشد.جامعه آماری این پژوهش کلیه زندانیان زن داخل بند بسته زندان سبزوار به تعداد 80 نفر بود که 30 نفر از آن ها به عنوان نمونه انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15) نفر و (15) نفر جایگزین شدند.داده های مورد نیاز پژوهش با استفاده از پرسشنامه های خوش بینی کارور و شی یر (1985) و تکانشگری بارت(2004) استفاده شد.داده های به دست آمده با استفاده از آمار توصیفی(میانگین وانحراف استاندارد) و آمار استنباطی (تحلیل کوواریانس) با کمک نرم افزارspss ویراست 23 انجام شد.نتایج پژوهش نشان داد که آموزش مهارت های ارتباطی با رویکرد دینی بر افزایش خوش بینی و کاهش تکانشگری زندانیان زن زندان سبزوار تاثیر مثبت و معناداری دارد. بنابراین می توان از این روش مداخله ،جهت بهبود خوش بینی و کاهش تکانشگری در زندانیان زن استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها: مهارت های ارتباطی،رویکرد دینی،خوش بینی،تکانشگری

M.A. Thesis:

Effectiveness of communication skills training with religious approach on optimism and impulsiveness of female prisoners in sabzevar prison.

This study aim examine the effect of teaching communicative skills religious approach on optimism and impulsivity of the femal prisoners in sabzevar prison in 1397.method of study was quasi-empirical and pretest-posttest with control group.The statistical population of this study is all femal prisoners in sabzevar prison were of 80 people and 30 as femal prisoners selected randomly،15 of the as enperimental group Randomly replaced by simple.Two type of questionnaire are used for gathering data carver and scheier(1985) and barretts(2004) questionnaire.In for data descriptive statistic approach and cowariance analysis statistic test and analysis spss 23 software are used.Results have shown that communicative skills with religious approach have influence on amplification optimism and decrease impulsivity of femal prisoners in sabzevar prison.

Keywords: Communicative Skills،Religious Approach،Aptimism،Impulsivity