دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: علیرضا خیرابادی، ۱۳۹۷

بررسی رابطه بین هوش سیاسی با سکوت سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان و معلمان آموزش و پرورش شهرستان سبزوار

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه هوش سیاسی با سکوت سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان و معلمان آموزش و پرورش شهرستان سبزوار در سال 1397 انجام شد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی، از لحاظ چیستی پژوهش از نوع تحقیقات کمی و از لحاظ روش گردآوری داده از نوع تحقیقات توصیفی و همبستگی می باشد جامعه پژوهش را کلیه کارکنان و معلمان آموزش و پرورش شهرستان سبزوار تشکیل می دهند که جمعیتی بالغ بر 4325 نفر می باشند. برای تخمین تعداد نمونه با توجه به جدول مورگان 251 کارمند و معلم انتخاب می شوند. در پژوهش حاضر معلمان و کارکنان در دو گروه زن و مرد قرار دارند بنابر این با توجه به حجم جامعه زنان، 141 زن و با توجه به حجم جامعه مردان 110 مرد انتخاب می شوند. پس از تکمیل و گردآوری پرسشنامه ها ، اطلاعات پرسشنامه ها وارد نرم افزار SPSS شد. ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد هوش سیاسی کوک، کولی و کولری کوت(2004)، پرسشنامه استاندارد سکوت سازمان موریسون و میلیکن (2000) و پرسشنامه استاندارد عملکرد شغلی پاترسون (1992) بود. نتایج به دست‌آمده نشان داد که میزان همبستگی متغیر هوش سیاسی در یک ترکیب خطی با سکوت سازمانی برابر با 738/0 - است که به معنای رابطه منفی و معنادار متغیر پژوهش است. همچنین ضریب تعیین حاصل برابر با 691/0 و ضریب تعیین تعدیل شده برابر با 690/0 گزارش شده است، یعنی حدود 69 درصد از واریانس متغیرهای سکوت سازمانی در پژوهش حاضر از طریق هوش سیاسی تبیین و توجیه شده است. نتایج به دست‌آمده نشان داد که میزان همبستگی متغیر هوش سیاسی در یک ترکیب خطی با عملکرد شغلی برابر با 451/0 است که به معنای رابطه مثبت و معنادار متغیر پژوهش است. همچنین ضریب تعیین حاصل برابر با 440/0 و ضریب تعیین تعدیل شده برابر با 436/0 گزارش شده است، یعنی حدود 44 درصد از واریانس متغیرهای عملکرد شغلی در پژوهش حاضر از طریق هوش سیاسی تبیین و توجیه شده است.

کلیدواژه‌ها: هوش سیاسی ، سکوت سازمانی ، عملکرد شغلی ، معلمان ، سبزوار

M.A. Thesis:

The Relationship between Political Intelligence with Organizational Silence and Job Performance in Education Staff and teachers in Sabzevar

The present study was conducted to investigate the relationship between political intelligence and organizational silence and job performance of staff and teachers in Sabzevar County in 1397. The present research is a descriptive and correlational research in terms of the purpose of the applied research, in terms of the nature of the research. The research community consists of all employees and teachers of education in Sabzevar city. The adult population Over 4325 people. To estimate the sample number, according to Morgan's table, 251 employees and teachers are selected. In the present study, teachers and staff are located in two groups of women and men. According to the size of the women's society, 141 women are men and 110 men are selected according to the size of the men's community. After completing and collecting questionnaires, the information of the questionnaires was entered into SPSS software. The instrument of the research was the questionnaire of the standard political intelligence of Cook, Kooly and Coulry Koot (2004), Morrison & Millikan Standards Standards Questionnaire (2000) and Paterson's Standard Job Performance Questionnaire (1992). The results showed that the level of correlation of political intelligence in a linear combination with organizational silence is equal to 0.738, which means that there is a negative and significant relationship between the research variable. Also, the coefficient of determination is equal to 0.691 and the adjusted coefficient of determination is equal to 6.090, that is, about 69% of the variance of organizational silence variables in the present study is explained and explained through political intelligence. The results showed that the level of correlation between political intelligence in a linear combination with job performance is equal to 0.445, which means a positive and significant relationship between the research variable. Also, the coefficient of determination is equal to 0.440 and the adjusted coefficient of determination is equal to 0.436. That is, about 44% of the variance of job performance variables is explained and explained in this research through political intelligence.

Keywords: : Political Intelligence, Organizational Silence, Job Performance, Teachers, Sabzevar