دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: علی رادنیا، ۱۳۹۷

بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی با رویکرد دینی بر پرخاشگری و افکار خودآیند منفی زندانیان مرد زندان سبزوار

این پژوهش با هدف بررسی آموزش مهارت های ارتباطی با رویکرد دینی بر پرخاشگری و افکارخودآیند منفی زندانیان مرد زندان سبزوار در سال 1397 انجام شده است.روش پژوهش از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل می باشد.جامعه آماری این پژوهش پژوهش کلیه زندانیان مرد داخل بند بسته زندان سبزوار به تعداد 600 نفربود،60 نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش(30)وکنترل(30)شدند.داده های مورد نیاز پژوهش با استفاده از پرسشنامه های پرخاشگری آرنولد.اچ.باس(1962)وافکار خودآیندمنفی(1980)جمع آوری گردید.داده های بدست آمده با استفاده از آمار توصیفی(میانگین و انحراف استاندارد)و آمار استنباطی(تحلیل کوواریانس)با کمک نرم افزار spss ویرایش 23 انجام شد.نتایج پژوهش نشان داد که آموزش مهارت های ارتباطی با رویکرد دینی بر کاهش پرخاشگری و کاهش افکار خودآیند منفی زندانیان مرد تأثیر مثبت و معناداری دارد.بنابرین می توان گفت از این روش مداخله ایی جهت کاهش پرخاشگری و کاهش افکار خود آیند منفی در زندانیان استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها: مهارت های اربتاطی، رویکرد دینی،پرخاشگری،افکارخودآیند منفی

M.A. Thesis:

Effectiveness of communication skills training with religious approach on aggression and negative self_reasoning of man prisoners in sabzevar prison.

The study aim examine the effect of teaching communicative skills religious approach an aggression and negative self-concept of the male prisoners in sabzevar prison in 1397. Method of study was quasi-empirical and pretest-posttest with control group. The statistical population of this study in all male prisoners in sabzevar prison were of 600 people and 60 as male prisoners selected randomly, 30 of them as enperimental group and 30 as the control group randomly replaced.by simple.Two type of questionnaire are used for gathering data Arnold Ech Bass(1962) aggression and kendal and Hollon(1980) negative self-Reasoning questionnaire. In for data pescriptive statistic Approach and cowariance analysis statistic tests and analysis Spss 23 software are used.Results hare shown that communicative skills with religious approach have in fluence on decrease Aggression and negative self-Reasoning

Keywords: communicative skills ,religious Approach, Aggression , Negative self-Reasoning