دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: فاطمه شایان فرد، ۱۳۹۷

رابطه بین شادمانی سازمانی و بهره وری نیروی انسانی با نقش میانجی بهزیستی روانشناختی در کارکنان آموزش و پرورش شهر سبزوار در سال ۱۳۹۶

هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین شادمانی سازمانی و بهره وری نیروی انسانی با نقش میانجی گری بهزیستی روانشناختی در کارکانا آموزش و پرورش شهر سبزوار در 97-1396 بود. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش تئصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان آموزشو پرورش شهر سبزوار به تعداد150 نفر بود. حجم نمونه مطابق با جدول مورگان، 108 نفر و به شیوه نمونه گیری تصادفی - طبقه ای نسبی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها برای ارزیابی شادمانی سازمانی از پرسشنامه استاندارد آکسفورد (2001) شامل 25 گویه و برای ارزیابی بهره وری نیروی انسانی از پرسشنامه استاندارد آجیو (2009) شامل 26 گویه و برای ارزیابی بهزیستی سازمانی از پرسشنامه استاندارد ریف (1995) شامل 84 گویه استفاده شد، که روایی آن مورد تایید اساتید قرار گرفته و پایایی آن به کمک روش ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه شادمانی سازمانی 0.93، بهره وری نیروی انسانی 0.88، بهزیستی روانشناختی 0.92 بدست آمد که نشان دهنده روایی و پایایی پرسشنامه های مذکور بود. داده های جمع آوری شده با استفاده از آموزن های آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون به کمک نرم افزار spss نسخه 24 برای بررسی روابط بین فرضیه های تحقیق استفاده شده است. نتایج بررسی نشان می دهد که بین شادمانی سازمانی و به ره وری نیروی انسانی با نقش میانجی گری بهزیستی روانشناختی در کارکنان آموزش و پرورش شهر سبزوار رابطه مثبت وجود دارد. بنابراین، با افزایش شادمانی سازمانی و ترویج ابعاد آن در سازمان می توان به ارتقای بهره وری و بهزیستی روانشناختی در بین کارکنان آموزش و پرورش شهر سبزوار کمک کرد.

کلیدواژه‌ها: شادمانی سازمانی، بهره وری نیروی انسانی، بهزیستی روانشناختی ، کارکنان آموزش و پرورش شهر سبزوار

M.A. Thesis:

the Relationship between organizational happiness and human resource productivity with mediating role of psychological well-being in education staff of Sabzevar city in year 96

The purpose of this study was to investigate the relationship between organizational happiness and human resource productivity with the role of mediation of psychological well-being in Karkana education in Sabzevar city in 1396-12. The present research was applied in terms of purpose and in terms of the causal and correlation method. The statistical population of the study was 150 employees in all educational and training staffs in Sabzevar. The sample size was 108 according to Morgan's table and selected by random sampling method.The data gathering tool was a standard Oxford questionnaire (2001) consisting of 25 items for assessing organizational happiness. The Ajio standard questionnaire (2009) including 26 items was used to assess the productivity of the manpower. For evaluation of organizational well-being, the Standard Reiff (1995) questionnaire (84 items) The validity of the questionnaire was confirmed by the professors and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha coefficient for organizational happiness 0.93, human resource productivity 0.88, psychological well-being 0.92, which showed the validity and reliability of the questionnaire.Data collected using Pearson correlation and regression analysis using SPSS software version 24 were used to investigate the relationships between research hypotheses. The results of this study indicate that there is a positive correlation between organizational happiness and human resource retention with the role of mediation of psychological well-being in Sabzevar education staff. Therefore, by increasing organizational happiness and promoting its dimensions in the organization, promotion of productivity and psychological well-being among education staff of Sabzevar city could be helpful.

Keywords: Organizational happiness, Human resource productivity, Psychological well-being, Education staff in