دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: زهره دلبری، ۱۳۹۷

رابطه معنویت گرایی و ابعاد کمال گرایی با افکار اضطرابی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

هدف این پژوهش تعیین رابطه ی بین معنویت گرایی و ابعاد کمالگرایی با افکار اضطرابی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار می باشد. این پژوهش از نظر هدف جزء پژوهش های کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی و از نوع همبستگی میباشد. جامعه ی آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار به تعداد 2000 نفر در سال 1396 می باشند و حجم نمونه با توجه به جدول مورگان(1972) 319 نفر تعیین و به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از کلیه رشته های تحصیلی موجود انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از دو روش کتابخانه ای و پرسشنامه ای استفاده شده است. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه ¬های سنجش معنویت هال و ادواردز (2002)، مقیاس چندبعدی کمال گرایی هویت و فلت (1991) و پرسشنامه افکار اضطرابی ولز (1994)، می باشد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف جهت نرمال بودن توزیع متغیرها و سپس از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره و با استفاده از نرم افزار Spss 16 استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که بین افکار اضطرابی و معنویت گرایی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی از لحاظ آماری رابطه منفی و معنادار وجود دارد، همچنین بین افکار اضطرابی و ابعاد کمال¬گرایی (خویشتن¬مدار، دیگر¬مدار و جامعه¬مدار) دانشجویان علوم پزشکی از لحاظ آماری رابطه ی مثبت و معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها: معنویت گرایی، ابعاد کمالگرایی، افکار اضطرابی، دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی

M.A. Thesis:

The relationship between spirituality and dimensions of perfectionism with students' anxiety thoughts in Sabzevar university of medical sciences.

The purpose of this study was to determine the relationship between spirituality with dimensions of perfectionism and students' anxiety thoughts. The research method is descriptive correlational. The statistical population included all students of Sabzevar University of Medical Sciences (2000). According to Morgan's table, 319 students were selected through multistage cluster sampling from all available academic fields. Data gathering tools were Hall and Edwards Spirituality Measurement Questionnaire (2002), Multidimensional Scale of Perfectionism (1991) and Wales Anxiety Thinking Inventory (1994). Kolmogorov-Smirnov test was used to analyze the data for normal distribution of variables, then Pearson correlation coefficient and multivariate regression using Spss 16 software. The findings of the research showed that there is a significant relationship between anxiety thoughts and spirituality also there is a significant relationship between anxiety thoughts and dimensions of perfectionism (self-directed, non-dominant, and societal).

Keywords: Spirituality, Dimensions of Perfectionism, Anxiety Thoughts, Students of the University of Medical S