دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: طاهره عباس اباد عرب، ۱۳۹۷

رابطه بین کمال گرایی و احساس تنهایی با رضایت از زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین کمال‌گرایی و احساس تنهایی با رضایت از زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار انجام شده است پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش از نوع همبستگی است جامعه ی آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار است که با توجه به اطلاعات کسب شده 5000 نفر می باشند. روش نمونه‌گیری به‌صورت نمونه در دسترس و داوطلبانه بود و بر اساس جدول مورگان حجم نمونه 357 نفر انتخاب شد ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه کمال‌گرایی فراست، مقیاس احساس تنهایی دیتوماسو، برنن و پرسشنامه رضایت زندگی دینر و همکاران بوده است روش تجزیه و تحلیل اطلاعات در سطح توص?ف? از شاخص‌هایی همچون م?انگ?ن، انحراف معیار، فراوان? و درصد و در سطح استنباط? از روش همبستگی پیرسون و همچنین تحلیل رگرسیون با استفاده از نرم افزار آماری23-SPSS استفاده شد. نتایج نشان داد کلیه متغیرهای کمال گرایی و احساس تنهایی با رضایت از زندگی رابطه منفی و معنی داری دارند و در هر صورتی که کمال گرایی و احساس تنهایی زیاد شود رضایت از زندگی کاهش می یابد لذا پیشنهاد می شود از طریق کارگاه های آموزشی نسبت به آگاهی دانشجویان از این متغیرهای اقدام شود..

کلیدواژه‌ها: کمال‌گرایی، احساس تنهایی، رضایت از زندگی

M.A. Thesis:

The relationship between perfectionism and loneliness with the satisfaction of the life of the students of the University of Azul

This research aims to study the relationship between perfectionism and feelings of loneliness with the consent of the Islamic Azad University of sabzevar, student life has been doing applied research in terms of the purpose and the method of correlation of statistical research community is to include all students, Azad University of sabzevar is according to Lear C acquisition close to 5000 people. Methods of sampling for the voluntary and available sample and was based on the sample size n = 357, Morgan was chosen, information gathering questionnaire tool perfectionism scale Frost, feelings of loneliness and life satisfaction questionnaire, Brenna , diner and has been a key method of data analysis in The index of the, and the standard deviation and correlation method and regression analysis using the software-SPSS was used. The results showed that all the variables perfectionism and feelings of loneliness with the consent of the negative and statistically significant relationship between life and in each case the most perfectionism and feelings of loneliness reduced life satisfaction, therefore it is recommended that through the workshops towards the awareness of students of the action variables

Keywords: Key words: perfectionism, feeling lonely, life satisfaction