دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: طیبه جنید، ۱۳۹۷

تاثیر زوج درمانی گاتمنی بر تاب آوری، همدلی و خوش بینی والدین کودکان دارای ناتوانی های رشدی و ذهنی سبزوار

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر زوج درمانی گاتمنی بر تاب آوری، همدلی و خوش بینی والدین کودکان دارای ناتوانی‌های رشدی و ذهنی سبزوار انجام شد. پژوهش حاضر از نظر هدف تحقیق کاربردی و از نظر روش تحقیق یک مطالعه نیمه تجربی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری پژوهش شنفر به صورت تصادفی ساده انتخاب و در دو گروه آزمایشی (17 نفر) و گواه (17 نفر) جایگزین شدند. داده های مورد نیاز پژوهش با استفاده از پرسشنامه های تاب آوری کانر و دیویدسون (1991)، پرسشنامه همدلی جولیف و فارینگتون (2006) و پرسشنامه خوش بینی شی¬یر و کارور (1985) جمع آوری گردید. داده‌های حاصل از پژوهش با استفاده از روش‌های آمار استنباطی(تحلیل کوواریانس) و به کمک نرم‌افزار SPSS ویراست 23 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد زوج درمانی گاتمنی بر تاب آوری، همدلی و خوش بینی والدین کودکان دارای ناتوانی‌های رشدی و ذهنی مؤثر بوده است. لذا زوج درمانی گاتمنی می تواند به عنوان روش مداخله ای برای بهبود تاب آوری، همدلی و خوش بینی والدین کودکان دارای ناتوانی‌های رشدی و ذهنی مورد استفاده قرار گیرد. کلید واژگان: زوج درمانی گاتمنی، تاب آوری، همدلی، خوش بینی، ناتوانی‌های رشدی و ذهنی.

کلیدواژه‌ها: زوج درمانی گاتمنی، تاب آوری، همدلی، خوش بینی، ناتوانی‌های رشدی و ذهنی.

M.A. Thesis:

tHE eFFECTIVENSS OF GAHTMANI COUPLE THERAPY EDUCATION ON THE RESILIENCEtEMPATHY AND OPTIMISM OF PARENTS OF CHILDREN WITH DEVELOPMENTAL AND MENTAL DISABILITIES IN THE CITY OF SABZEVAR

Abstract: The aim of this study was to investigate the effect of Gahtmani couple therapy on the resilience, empathy and optimism of parents of children with developmental and mental disabilities in Sabzevar. The present study is an applied research in terms of the purpose of the research and a semi experimental study with pre-test and post-test design with control group. The statistical population of the study was simple random sampling and was replaced in two experimental (17 cases) and control (17 people) groups. The required data were collected using Conner and Davidson (1991), Jolief and Farlington empathy questionnaires (2006) and Shiyer and Carver (1985) optimism questionnaires. Data were analyzed using inferential statistics (covariance analysis) and analyzed using SPSS version 23 software. The results showed that Gahtmani's couples therapy had an effect on the resilience, empathy and optimism of parents of children with developmental and mental disabilities. Therefore, Gahtmani’s couple therapy can be used as an interventional method to improve the resilience, empathy and optimism of parents of children with developmental and mental disabilities. Keywords: Gahtmani Couples Therapy, Resilience, Empathy, Optimism, Developmental and Mental Disabilities.

Keywords: Gahtmani Couples Therapy, Resilience, Empathy, Optimism, Developmental and Mental Disabilities