دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: فاطمه ساقی، ۱۳۹۶

رابطه احساس پیوستگی وبلوغ عاطفی باحرمت خود دردانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه احساس پیوستگی و بلوغ عاطفی با حرمت خود دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار بود. روش تحقیق مورد استفاده از نوع توصیفی، همبستگی می¬باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه دانشجویان دختر دانشگاه آزاد سبزوار در سال 97-1396 به تعداد 2340 بود. نمونه آماری تحقیق با توجه به جدول کرجسی- مورگان به تعداد 306 نفر بوده است و روش نمونه گیری به روش نمونه گیری در دسترس انجام گرفته است. روش گردآوری اطلاعات به دو روش کتابخانه ای و میدانی انجام شده است.ابزار مورد استفاده پرسش¬نامه¬های استاندارد احساس پیوستگی آنتونوسکی (1987)، پرسشنامه بلوغ عاطفی یاشویر سینک و بهارگاو (1991) و پرسشنامه عزت نفس (حرمت خود) کوپر اسمیت (1967) بوده است. جهت تجزیه و تحلیل داده¬ها از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره با استفاده از نرم¬افزار21 SPSS استفاده شده است. نتایج فرضیه اصلی نشان داد که، احساس پیوستگی و بلوغ عاطفی می توانند حرمت خود دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار دانشگاه را پیش بینی کنند و نتایج فرضیات فرعی نشان داد که احساس پیوستگی و (مولفه های آن) با حرمت خود دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار رابطه دارد و بلوغ عاطفی با حرمت خود دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار رابطه دارد.

کلیدواژه‌ها: احساس پیوستگی، بلوغ عاطفی، هوش هیجانی، حرمت خود

M.A. Thesis:

The relationship between sense of belonging (attachment)ٰٰٰٰ،emotional maturity and self-esteem among the female students of Azad university of Sabzevar

The purpose of this study was to investigate the relationship between emotional attachment and emotional maturity with self-esteem among female students of Islamic Azad University of Sabzevar. The research method used is descriptive correlation. The statistical population of the study was all 2340 female students of Sabzevar Azad University in 1396-1397. The statistical sample of the study was 306 people according to the Krejsi-Morgan table. The sampling method was done by available sampling method. The method of data collection was carried out in two ways: library and field studies. The research instruments were used. The data were collected using library and field methods and the tools used in the standard questionnaires were Antonovsky's conjunction sense (1987), emotional maturity questionnaire, Sivikh and Bhargau (1991), and Cooper Self-esteem Questionnaire (Self-esteem) Smith (1967).Pearson correlation and multivariate regression were used to analyze the data using SPSS software. The results of the main hypothesis showed that affinity and emotional maturity can predict the self-esteem of female students of Islamic Azad University of Sabzevar University of Medical Sciences. The results of sub-assumptions showed that the feeling of association and its (components) with the self-respect of female university students Islamic Sabzevar is related. Emotional affinity is related to the self-esteem of female students of Islamic Azad University of Sabzevar.

Keywords: affinity, emotional maturity, emotional intelligence, self-esteem