دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: صغرا اعتصامی، ۱۳۹۶

بررسی رابطه بین سواد اطلاعاتی معلمان با پیشرفت تحصیلی و خلاقیت دانش آموزان مقطع دبیرستان شهرستان جغتای

این پژوهش با هدف میزان رابطه ی بین سواد اطلاعاتی معلمان با پیشرفت تحصیلی و خلاقیت دانش آموزان مقطع دبیرستان شهرستان جغتای در سال تحصیلی 97-96 انجام شده است روش پژوهش حاضر از نوع کاربردی است.بنا به ماهیت موضوع ، اهداف پژوهش و سوالات، از روش توصیفی – پیمایشی و همچنین روش های کتابخانه ای بهره می گیرد. ابزار پژوهش در این تحقیق؛ پرسشنامه است. سه پرسشنامه پرسشنامه پیشرفت تحصیلی ساعتچی ، پرسشنامه خلاقیت و پرسشنامه سنجش سطح سواد اطلاعاتی (1391) بود. جامعه آماری مورد نظر دانش‌آموزان دختر- پسر مقطع متوسطه ی اول و دوم شهرستان جغتای به تعداد ( 848) در سال تحصیلی 97-96 مشغول به تحصیل هستند و در فاصله ی سنی 17-13 سال متغیر هستند حجم نمونه را از جدول«کرجسی و مورگان » بدست آورده شد. در این پژوهش از روش های آمار توصیفی و استنباطی جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شد که در تحلیل توصیفی از جداول توزیع فراوانی، نمودارها، میانگین، انحراف استاندارد، دامنه تغییرات استفاده شد و در تحلیل استنباطی از آزمون های همبستگی و رگرسیون به کمک نرم افزار20 spss استفاده شد. نتایج نشان داد بین سواد اطلاعاتی معلمان با پیشرفت تحصیلی وخلاقیت دانش آموزان مقطع دبیرستان شهرستان جغتای رابطه وجود دارد . هرچه سواد اطلاعاتی معلمان بیشتر باشد پیشرفت تحصیلی وخلاقیت دانش آموزان مقطع دبیرستان افزایش می یابد و وضعیت سواد اطلاعاتی معلمان در سطح مطوبی قرار دارند

کلیدواژه‌ها: سواد اطلاعاتی - معلمان- خلاقیت- پیشرفت تحصیلی

M.A. Thesis:

The Relationship Between Teachers' Information Literacy and Academic Achievement and Creativity of High School Students in the City of Haghtai

This study aimed to measure the relationship between teachers' information literacy and academic achievement and creativity of high school students in the city of Haghtai in the academic year of 97-96. The methodology of this research is applied. Therefore, the nature of the subject, the goals of the research and questions, from Descriptive-survey method as well as library methods. The research tool in this research is a questionnaire. Three Saatchi Educational Inventory Questionnaires, a Creativity Questionnaire and Information Literacy (1391) Questionnaire. The target population of the first and second year high school students in the city of Goghtai is 848 students in the academic year of 97-96 and vary between the ages of 13-17 years. The sample size is from the "Kregis and Morgan "was obtained. In this research, descriptive and inferential statistical methods were used for data analysis. Descriptive analysis of frequency distribution tables, graphs, mean, standard deviation, and amplitude of changes were used. In inferential analysis, correlation and regression tests with soft aid Spss 20 was used. The results showed that there is a relationship between teachers' information literacy with academic achievement and the creativity of high school students in the city of Haghtai. The higher the information literacy of teachers, the higher education and creativity of high school students will increase, and the teachers' information literacy status is at a consistent level.

Keywords: Information Literacy - Teachers - Creativity - Academic Achievement