دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مرتضی حافظی راد، ۱۳۹۷

تاثیر سبک رهبری تحول گرا و سیستم کنترل مدیریت بر عملکرد مدیریتی

چکیده پژوهش پیش رو با هدف بررسی تأثیرسبک رهبری تحول گرا و سیستم کنترل مدیریت برعملکرد مدیریتی در شعب بانک ملی در سطح استان خراسان رضوی انجام پذیرفته است. روش پژوهش از نظر گردآوری داده ها توصیفی پیمایشی از نوع همبستگی بوده و با هدف کاربردی صورت پذیرفته است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه مدیران شعب بانک ملی استان خراسان رضوی تشکیل می دهند. طبق آمار کسب شده تعداد مدیران شعب بانک ملی در استان خراسان رضوی 164 نفر است. نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان 128 نفر تعیین شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد است که روایی محتوایی آن توسط اساتید و خبرگان حوزه مدیریت مورد تأیید قرار گرفته است و پایایی آن نیز با استفاده از آزمون ضریب آلفای کرونباخ سنجیده و با توجه به اینکه مقدار آزمون برای همه مؤلفه ها بالاتر از 0.7 بود، مورد تأیید قرار گرفت. داده های گردآوری شده با روش های معادله یابی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار SmartPLS مورد تحلیل قرار کرفت. نتایج نشان داد که بین رهبری تحول گرا و عملکرد مدیریت، سیستم جامع ارزیابی عملکرد، نظام پاداش و استفاده مدیران از اطلاعات جامع حسابداری رابطه معناداری وجود دارد. بین سیستم جامع ارزیابی عملکرد و نظام پاداش و اطلاعات جامع حسابداری رابطه ی معناداری وجود دارد. همچنین بین نظام پاداش و عملکرد مدیریت و استفاده مدیران از اطلاعات جامع حسابداری رابطه ی معناداری وجود دارد و در نهایت بین اطلاعات جامع حسابداری و عملکرد مدیریت نیز رابطه ی معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها: چکیده: سبک رهبری تحول گرا، عملکرد مدیریت، سیستم کنترل مدیریت

M.A. Thesis:

the effect of transformational leadership style and management control system on management per formance

Abstract: The purpose of this study was to investigate the effect of transformational leadership style and management control system on management performance at National Bank Branches in Khorasan Razavi province.The research method was descriptive survey of correlation type and applied with the purpose of collecting data.The statistical population of this study is all managers of branches of National Bank of Khorasan Razavi province.According to the statistics, the number of managers of the National Bank Branches in Khorasan Razavi province is 164.The statistical sample was 128 people using Morgan table.The data gathering tool was a standard questionnaire whose content validity was confirmed by professors and experts in the field of management and its reliability was also measured by Cronbach's alpha coefficient test and considering that the test value for all components was higher than 0.7, It was confirmed.The collected data were analyzed using structural equation equation methods using SmartPLS software.The results showed that there is a meaningful relationship between transformational leadership and management function, comprehensive performance appraisal system, reward system and managers' use of comprehensive accounting information.There is a meaningful relationship between a comprehensive performance evaluation system and a reward system and comprehensive accounting information.There is also a significant relationship between reward system and management function and the use of comprehensive accounting information by managers. Finally, there is a meaningful relationship between comprehensive accounting information and management performance. .

Keywords: Key words: transformational leadership style, management function, management control system