دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: زهرا فیض ابادی، ۱۳۹۷

تاثیر آموزش مهارتهای حرکتی ظریف بر پردازش هیجانی،توجه انتخابی وادراک دیداری دانش آموزان دارای اختلال ریاضی دوره اول ابتدایی شهر سبزوار

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر آموزش مهارتهای حرکتی ظریف بر پردازش هیجانی، توجه انتخابی و ادراک دیداری دانش آموزان دارای اختلال ریاضی دوره اول ابتدایی شهر سبزوار انجام شده است. روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون وپس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری را تعداد87 دانش آموز پایه اول، دوم و سوم دوره اول ابتدایی که در سال تحصیلی 97-1396 به مرکز اختلالات یادگیری ویژه شهرستان سبزوار ارجاع داده شده بودند، تشکیل دادند. تعداد 34 نفر از آنها به عنوان نمونه و به روش تصادفی ساده انتخاب و در دو گروه آزمایشی(17نفر) و گروه کنترل(17 نفر) جایگزین شدند. از مقیاس های هوشی وکسلر، آزمون ریاضی کیمت، مقیاس پردازش هیجانی، آزمون رنگ – کلمه استروپ و آزمون رشد ادراک بینایی فراستیگ برای جمع آوری داده های مورد نیاز پژوهش استفاده شد. داده های به دست آمده با روش تحلیل کوواریانس و به کمک نرم افزار23 -SPSS ویراست 23 تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد آموزش مهارتهای حرکتی ظریف بر پردازش هیجانی، توجه انتخابی و ادراک دیداری دانش آموزان دارای اختلال ریاضی تاثیر مثبت و معناداری داشته است.

کلیدواژه‌ها: مهارتهای حرکتی ظریف،پردازش هیجانی،توجه انتخابی،ادراک دیداری

M.A. Thesis:

the effectiveness of training eletive motor skills on emotional processing٫selective attention and visual perception of students with math disorder in the first course of elementary school in the city of sabzevar

The aim of this study was to investigate the effect of fine motor skills training on emotional processing, selective attention and visual perception of students with math disorders in first period of elementary school of Sabzevar. The semi-pilot research method was pre-test and post-test with control group. The statistical population consisted of 87students -of first, 2nd and 3rd grade of elementary school- who were referred to the center of learning disorders in Sabzevar during the academic year of 1396-1397. 34 of them were selected as sample and simple random sampling and were replaced in two experimental groups (17 people) and control group (17 people). The Wechsler awareness scale, Kimmath math test, emotional processing scale, Color - Word Stroop test and Frostheight Visual Perception Growth Test were used to collect the data needed for research. Obtained data were analyzed by using covariance analysis and analyzed using SPSS-23 software. The results showed that the training of fine motor skills had a positive and significant effect on emotional processing, selective attention and visual perception of students with math disorders

Keywords: : Fine Motor Skills, Emotional Processing, Selective Attention, Visual Perception