دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: احسان حسن زاده حصار، ۱۳۹۷

حسابرسی داخلی و سودآوری شعب بانک (مطالعه موردی بانک انصار)

این پژوهش، به بررسی ارتباط بین کیفیت حسابرسی داخلی و سودآوری شعب بانک انصار، پرداخته و هدف اصلی آن بررسی افزایش سودآوری از طریق انجام مستمر حسابرسی از شعب بانک می باشد. متغیرهای پژوهش عبارتند از یک متغیر مستقل کیفیت حسابرسی داخلی، دو متغیر کنترلی درجه و سابقه ی کارکنان شعب و متغیر وابسته آن سودآوری شعب می باشد. جامعه آماری تعداد 1000 شعبه حسابرسی داخلی شده بانک انصار بوده به این صورت که از 600 شعبه بانک، تعداد 200 شعبه در سال حسابرسی شده و نتایج سودآوری شعب طی 5 سال بررسی گردیده است. سه فرضیه مطرح شده در این پژوهش شامل تفاوت سودآوری شعب حسابرسی داخلی شده و حسابرسی داخلی نشده، معنادار بودن ارتباط بین کیفیت حسابرسی داخلی و سودآوری شعب بانک و اختلاف بین سودآوری شعب حسابرسی داخلی شده قبل و بعد از انجام حسابرسی داخلی می باشد که فرضیه ها به ترتیب با آزمون T نمونه های مستقل، تحلیل رگرسیون خطی و T نمونه های همبسته مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش، نشان دهنده عدم تفاوت بین میانگین سودآوری شعب قبل و بعد از انجام حسابرسی داخلی و تفاوت معنی دار سودآوری شعب حسابرسی داخلی شده با شعب حسابرسی داخلی نشده است. همچنین، ارتباط بین کیفیت حسابرسی داخلی و سودآوری شعب بانک معنی دار می باشد. به طور کلی، استنباط می شود که انجام حسابرسی داخلی با کیفیت می باشد

کلیدواژه‌ها: حسابرسی داخلی، کیفیت حسابرسی، سودآوری، سابقه کارکنان

M.A. Thesis:

Internal audit and the profitability of the bank branches (A case study: Ansar Bank)

This research examines the relationship between internal audit quality and profitability of Ansar Bank Branches and aims to examine increase profitability through continuous internal auditing of bank branches. The variables of the research are one independent variable, internal audit quality, two control variables, the degree of branches and the work experience of the employees of the branches, and the dependent variable is the profitability of the branches. The statistical population is 600 branches of Ansar Bank which has been internal audited over 200 branches annually and the profitability of the branches has been investigated over 5 years. The three hypotheses proposed in this study include the difference in the profitability of internal audited and unaudited branches, the significance of the relationship between internal audit quality and profitability of the bank branches, and the difference between the profitability of the audited entities before and after the audit. Hypotheses are investigated by linear regression analysis and T paired samples. The results of the research show that there is no difference between the profitability of the branches before and after the internal audit and the significant difference in the profitability of the internal audited branches with the unaudited branches. Also, the relationship between internal audit quality and profitability of bank branches is significant. In general, it is inferred that performing a quality internal audit can have a positive effect on the performance of the bank's branches.

Keywords: Internal Audit, Audit quality, Bank, work experience