دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: جواد عادلی زاده، ۱۳۹۶

جریان نقد آزاد فرصت های رشد و عملکرد

یکی از عمده¬ترین انگیزه¬های سرمایه¬گذاران جهت ورود به بازارهای سرمایه، کسب بازده¬ی مناسب و در نهایت افزایش ثروت است. عملکرد شرکت، عامل مهمی در تغییر ارزش بازار سهام، در نتیجه تغییر ثروت سهامداران است. این پژوهش به بررسی ارتباط بین جریان نقد آزاد، فرصت رشد و عملکرد شرکت می¬پردازد. این پژوهش برای یک دوره¬ی 5 ساله بین سال¬های 91 تا 95 در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انجام شد. . این پژوهش برای یک دوره¬ی 5 ساله بین سال¬های 91 تا 95 در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انجام شددر این پژوهش فرصت رشد به عنوان متغیر تعدیل¬گر و اندازه¬ی شرکت نیز به عنوان متغیر کنترلی استفاده شده است.¬ نتایج پژوهش نشان داد؛ که بین جریان¬نقد آزاد و عملکرد شرکت رابطه¬ی مثبت و معناداری وجود دارد، هم¬چنین نشان داد که فرصت¬های رشد باعث افزایش رابطه¬ی بین جریان¬نقد آزاد و عملکرد شرکت¬ها می¬شود. در تحلیل این نتایج می¬توان بیان نمود که؛ وجود جریان¬های نقد آزاد منجر به ایجاد فرصت¬های سرمایه¬گذاری و رشد بیشتری برای شرکت می¬شود و ارزش بیشتری را برای شرکت ایجاد می¬کندو بهبود عملکرد را به دنبال خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها: : جریان‌نقد آزاد، عملکرد شرکت، فرصت رشد و اندازه‌ی شرکت

M.A. Thesis:

Free cash flow٫growth opportunity and performance

One of the main motivations for investors to enter the capital markets is to achieve good returns and ultimately increase wealth. The company performance is an important factor in changing the value of the stock market, thereby changing the wealth of shareholders. This study examines the relationship among free cash flow, growth opportunities and company performance. This research was conducted within a period of five years between 1391 and 1395 on companies which are listed on the Stock Exchange. The results of the research In this research, growth opportunity and company size were considered to be the moderator variable and control variable, respectively. The results of the research showed that there is a positive and significant relationship between free cash flow and company performance, and also showed that growth opportunities increase the relationship between free cash flow and company performance. Analyzing the results of the study, it can be argued that the existence of free cash flow leads to more investment opportunities and more growth for the company, creating more value for the company and improving performance.

Keywords: Key words: Free Cash Flow, Company Performance, Growth Opportunity And Company Size