دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: محمود حسینی، ۱۳۹۶

نقش عوامل ریسک تقلب در دستکاری سود

دست کاری سود به عنوان یک تکنیک توسط مدیریت شرکت جهت دستیابی به اهداف مورد نظر مورد استفاده قرار می گیرد .این تکنیک که به صورت عمد صورت می گیرد ، بر سود واحد تجاری تاثیر می گذارد. هدف از این پژوهش بررسی نقش عوامل ریسک تقلب در دستکاری سود می باشد. در این پژوهش اطلاعات مالی 119 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه ی زمانی 1391 تا 1395 بررسی شده است و برای انجام این پژوهش از روش رگرسیون چند متغیره و با استفاده از داده های تابلویی استفاده شده است . در این پژوهش متغیر های سود سهام پرداختی ، اهرم مالی ، کیفیت حسابرس ، جریان نقد آزاد ، تغییرات در حسابرس مستقل و دو گانگی وظیفه ی مدیر عامل به عنوان متغیر های مستقل و مدیریت سود به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شدند . یافته ها نشان داد که بین سود سهام پرداختی و تغییرات در حسابرس مستقل با مدیریت سود رابطه ی معنی داری وجود دارد و بین اهرم مالی ، کیفیت حسابرس ، جریان نقد آزاد و دو گانگی وظیفه ی مدیر عامل با مدیریت رابطه ی معنا داری وجود ندارد . لذا ، از عوامل ریسک تقلب ، انگیزه ( سود سهام پرداختی ) و توجیه ( تغییرات در حسابرس مستقل ) در دستکاری سود نقش دارند .

کلیدواژه‌ها: سود سهام پرداختی ، اهرم مالی ، کیفیت حسابرس ، جریان نقد آزاد ، تغییرات در حسابرس مستقل

M.A. Thesis:

Role of fraud risk factors on earnings manipulation

Profit manipulation is used as a technique by the company's management to achieve the desired goals. This deliberate technique affects the profit of the entity. The purpose of this research is to investigate the role of risk factors in manipulating profits. In this research, financial information of 119 companies accepted in Tehran Stock Exchange during the period of 1391 to 1395 has been investigated. For this research, multivariate regression method has been used and using panel data has been used. In this study, the variables of paid dividends, financial leverage, auditors' quality, free cash flow, changes in the independent auditor, and duplication of the CEO's duty as independent variables and earnings management were considered as an associated variable. The findings showed that there is a significant relationship between paid dividends and changes in independent auditor with earnings management and there is no significant relationship between financial leverage, auditor quality, free cash flow and duplication of manager's task with management. Therefore, the risk factors of fraud, motivation (paid dividends), and justification (changes in the independent auditor) contribute to profit manipulation.

Keywords: Payout Dividends, Financial Leverage, Auditor's Quality, Free Cash Flow, Changes in Independent Audi