دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: احمدرضا واعظ پور، ۱۳۹۷

اثر زمان و مقدار مصرف نیترات کلسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد جو در شرایط تنش شوری

به منظور بررسی اثر زمان و مقدار مصرف نیترات کلسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد جو،آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در روستای شامکان از توابع شهرستان سبزوار انجام شد. فاکتورهای مورد مطالعه شامل مقدار مصرف نیترات کلسیم در سه سطح صفر، 2، 4 و 6 کیلوگرم در هکتار و زمان محلول¬پاشی در سه سطح محلول‌پاشی در مرحله پنجه¬زنی، ساقه رفتن و دو مرحله محلول‌پاشی در پنجه زنی و ساقه رفتن بودند. نتایج نشان داد که محلول‌پاشی نیترات کلسیم باعث افزایش ارتفاع بوته، تعداد پنجه در بوته، تعداد پنجه بارور در بوته، طول خوشه، وزن هزاردانه، عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه و شاخص برداشت گیاه جو در مقایسه با شرایط عدم محلول‌پاشی گردید. زمان محلول‌پاشی نیترات کلسیم اثر معنی‌داری بر ارتفاع بوته، طول خوشه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت گیاه جو نداشت. بیشترین ارتفاع بوته و شاخص برداشت در تیمار محلول‌پاشی 6 کیلوگرم در هکتار و بیشترین طول خوشه در تیمار محلول‌پاشی 4 کیلوگرم در هکتار نیترات کلسیم به دست آمد. تیمار محلول‌پاشی 2 کیلوگرم در هکتار نیترات کلسیم بالاترین عملکرد بیولوژیک را تولید نمود. مصرف مقادیر 4 و 6 کیلوگرم در هکتار نیترات کلسیم باعث کاهش معنی‌دار عملکرد بیولوژیک در مقایسه با تیمار 2 کیلوگرم در هکتار نیترات کلسیم گردید. بالاترین تعداد پنجه در بوته با محلول‌پاشی 2 کیلوگرم در هکتار نیترات کلسیم در مرحله پنجه‌زنی حاصل شد که تفاوت معنی‌داری با تیمارهای محلول‌پاشی 2 کیلوگرم در هکتار نیترات کلسیم در ساقه‌رفتن و دو مرحله محلول‌پاشی آن در پنجه‌زنی+ ساقه‌رفتن نداشت. این در حالی است که بالاترین تعداد پنجه‌بارور در بوته در تیمار دو مرحله محلول‌پاشی 2 کیلوگرم در هکتار نیترات کلسیم در مراحل پنجه‌زنی و ساقه‌رفتن مشاهده گردید. تیمار محلول‌پاشی 4 کیلوگرم در هکتار نیترات کلسیم در مرحله ساقه رفتن، بالاترین وزن هزار دانه را به خود اختصاص داد. بالاترین عملکرد دانه با دو مرحله محلول‌پاشی 2 کیلوگرم در هکتار نیترات کلسیم در مراحل پنجه‌زنی و ساقه‌رفتن تولید گردید که اختلاف معنی‌داری با سایر سطوح محلول‌پاشی نیترات کلسیم دارا بود. با توجه به نتایج، دو مرحله محلول‌پاشی نیترات کلسیم به مقدار 2 کیلوگرم در هکتار در هر یک از مراحل پنجه زنی و ساقه رفتن، جهت تولید حداکثر عملکرد و اجزای عملکرد جو در شرایط تنش شوری شدید قابل توصیه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها:

M.A. Thesis:

Effect of time of application and amount of calcium nitrate on yield and yield components of barley under salt stress

In order to evaluate the effect of time and amount of calcium nitrate on the yield and yield components of barley, a factorial experiment in a randomized complete block design with three replications was conducted in Shamakan, Sabzevar. The experimental factors included calcium nitrate application rate at three levels of 0, 2, 4, and 6 kg/ha and foliar application time at three levels of foliar application at the tillering, stem elongation and two foliar applications in tillering and stem elongation. The results showed that foliar application of calcium nitrate increased plant height, number of tillers per plant, number of fertile tillers per plant, spike length, 1000 seed weight, biological yield, grain yield and harvest index of barley compared to non-foliar application conditions. Foliar application time of calcium nitrate had no significant effect on plant height, spike length, biological yield and harvest index of barley. The highest plant height and harvest index were obtained in the treatment of 6 kg/ha and the highest spike length in 4 kg/ha calcium nitrate foliar application. Foliar application of 2 kg/ha calcium nitrate produced the highest biological yield. Application of 4 and 6 kg/ha calcium nitrate reduced biological yield compared to 2 kg/ha calcium nitrate treatment. The highest number of tillers per plant was obtained by foliar application of 2 kg/ha calcium nitrate in the tillering stage, which had no significant differences with foliar application of 2 kg/ha calcium nitrate in the stem elongation and tillering + stem elongation stages. However, the highest number of fertile tillers per plant was observed in two foliar applications of 2 kg/ha calcium nitrogen in tillering and stem elongation stages. The foliar application of 4 kg/ha calcium nitrate at stem elongation stage had the highest 1000-grain weight. The highest grain yield was obtained with two foliar applications of 2 kg/ha calcium nitrate at tillering and stem elongation, which had a significant difference with other levels of calcium nitrate foliar application. According to the results, two foliar applications of 2 kg/ha calcium nitrate in each stage of tillering and stem elongation are recommended for production of maximum yield and yield components of the barley under severe salinity stress conditions.

Keywords: