دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: صدیقه عنابستانی، ۱۳۹۷

تاثیر اموزش مثبت نگری بر خود دلسوزی و امید به زندگی مادران کودکان مبتلا به اوتیسم سبزوار

پژوهش حاضر باهدف بررسی تاثیر آموزش مثبت نگری بر خود دلسوزی و امید به زندگی مادران کودکان مبتلا به اوتیسم سبزوارصورت پذیرفت. روش این پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون_ پس آزمون باگروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مادران دارای فرزند مبتلا به اوتیسم سبزوار در سال 1396 بود. بدین منظور تعداد36مادر دارای فرزند مبتلا به اوتیسم باروش نمونه گیری در دسترس و داوطلبانه به عنوان نمونه انتخاب وبه صورت گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش(18نفر) وگواه (18نفر) جایگزین شدند. قبل از مداخله از هردوگروه پیش آزمون به عمل آمد و گروه آزمایش مداخله روانشناسی مثبت را در طی هشت جلسه وهرهفته یک جلسه 75دقیقه ای دریافت نمود. درحالی که گروه گواه مداخله ای را دریافت نکرد. پس از پآیان دوره ی آموزشی از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد. داده های مورد نیاز پژوهش با استفاده از پرسشنامه های خود دلسوزی نف (2003)و پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر(1991)جمع آوری گردید و با استفاده از روش های آمارتوصیفی (میانگین، انحراف استاندارد و درصد) و امار استنباطی (تحلیل کواریانس چند متغیره) باکمک نرم افزار spss) ویراست 23)تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که آموزش مثبت نگری برخود دلسوزی و امید به زندگی مادران کودکان مبتلا به اوتیسم سبزوارتاثیر مثبت ومعنا داری دارد.

کلیدواژه‌ها: آموزش مثبت نگری، خود دلسوزی، امید به زندگی، اوتیسم.

M.A. Thesis:

The effect of Positive approach on the compassion and life expectancy of mothers of children with autism of sabzevar

The purpose of this study was to evaluate the effect of positive thinking on self-compassion and life expectancy of mothers of children with autism in Sabzevar. The method of this quasi-experimental study was pre-test-post-test with control group. The statistical population of this study included all mothers with autism in Sabzevar Sabzardar in 1396 who were registered at the Avesi School of Sabzevar School of Autism. For this purpose, 36 mothers with autistic children with voluntary and voluntary sampling were selected as random samples and randomly assigned to either experimental (18 subjects) or guinea pigs (18). Before the intervention, both groups were pre-test and the intervention group received positive psychology during the eight sessions and each 75-minute session. The control group did not receive any intervention. At the end of the training period, the two groups completed the post-test. The required research data were collected using self-compassion inventory questionnaire and the Life expectancy inventory questionnaire. Data were collected using descriptive statistics (mean standard deviation) and Inferential statistics (multivariate covariance analysis) were analyzed using spss software (version 23). The results showed that positive education has positive and meaningful sympathy and life expectancy for mothers of children with autism

Keywords: positive learning, self-compassion, life expectancy, autism