دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: اکرم قوامی، ۱۳۹۷

رشد بهروری و درآمد دربخش توریسم با تاکید بر نقش تقاضای توریسم و سرمایه گذاری در سرمایه انسانی

در این مطالعه با هدف بررسی رشد بهروری و درآمد در بخش توریسم با تاکید بر نقش تقاضای توریسم و سرمایه گذاری در سرمایه انسانی مورد بررسی قرار گرفت. متغیرهای مورد بررسی شامل:، Y: درآمد کل بخش توریسم طی سال P: نسبت شاخص بهـای کالاهـا و خـدمات مصـرفی در ایـران بـه شـاخص بهـای کالاها و خدمات مصرفی جهانی cpi، D: متغیر نیروی کار بخش غیر توریسم، N: کل نیروی کار، K: سرمایه گذاری در بخش توریسم، RF : سرمایه گذاری در بخش توریسم نیروی انسانی توریسم ، LN: نیروی کار بخش توریسم و YF: بهره وری بخش توریسم می باشد. آمار و اطلاعات مورد استفاده برای متغیرهای تحقیق نیز از سایت آمار و اطلاعات بانک مرکزی برای سال¬های 1345-94 استخراج شده است. ابتدا با استفاده از آزمون¬های کلاسیک دیکی- فولر تعمیم یافته و فیلیپس- پرون پایایی متغیرهای مدل بررسی گردید. نتایج آزمون پایایی متغیرهای مدل نشان می¬دهد در سطح ایستا نیستند ولی با یکبار تفاضل گیری ایستا شدند. نتایج برآورد الگوی پویا نشان می دهد که، متغیر بهره وری بخش توریسم (YF) تأثیر مثبت و معنی¬دار بر رشد اقتصادی داشته است چون ضریب آن 68/ و درصد معناداری 00/0 کمتر از 5 صدم می باشد. همچنین متغیر سرمایه در بخش توریسم (K) نیز تأثیر مثبت و معنی¬دار بر رشد اقتصادی داشته است چون ضریب آن 16/ و درصد معناداری 00/0 کمتر از 5 صدم می باشد. بنابراین با افزایش آن به اندازه یک درصد، میزان رشد اقتصادی به اندازه0.16 درصد افزایش خواهد یافت. همچنین بر اساس نتایج الگوی تصحیح خطا می¬توان بیان کرد که مقدار تفاضلی وقفه¬دار مرتبه اول متغیر درآمد کل تأثیر مثبت و معنی داری بر میزان درآمد کل داشته و ضریب آن برابر با 0.3 می¬باشد. ضریب مقدار تفاضلی لگاریتم سرمایه گذاری در بخش زیر ساختهای توریسم بر میزان درآمد کل در کوتاه مدت تأثیر مثبت داشته و با افزایش آن درآمد کل افزایش می¬یابد. همچنین وقفه متغیر سرمایه گذاری نیز تاثیر مثبت و معنی داری دارد. همچنین متغیر آموزش در سطح احتمال ده درصد تاثیر مثبت و معنی داری بر درآمد کل دارد و با افزایش آن درآمد کل افزایش می یابد. مقدار وقفه¬دار ضریب جمله تصحیح خطا نیز تأثیر منفی و معنی¬دار بر متغیر وابسته داشته و ضریب آن برابر با 22/0- می¬باشد. به عبارت دیگر در حدود 22 درصد از خطای عدم تعادل در کوتاه مدت تعدیل شده و در مدت زمان حدود 5 سال این خطای عدم تعادل به صورت کامل از بین می¬رود

کلیدواژه‌ها: توریسم و درآمد و بهروری و سرمایه انسانی

M.A. Thesis:

productivity growth and in come in the tourism sector:role of torism demand and human capital investment

The purpose of this study was to examine the growth of tourism and income in the tourism sector, with an emphasis on the role of tourism demand and investment in human capital. The variables studied include: Y: Total income of the tourism sector during the year P: The ratio of the index of prices for goods and services in Iran to the index of prices of goods and consumer services worldwide cpi, D: Non-tourism labor force variable, N: Total workforce, K: Investing in the tourism sector, RF: Investing in the tourism sector, Human Resource Tourism, LN: Tourism Workforce and YF: Tourism Productivity. The statistics and information used for the research variables were also extracted from the Central Bank Statistics and Information Database for the years 1345-94. Firstly, by using the Dickey-Fuller classical tests and Phillips-Peron, the reliability of the model variables was investigated. The results of the test of the reliability of the model variables indicate that they are not static, but they were stationary with a one-time difference. The results of the dynamic model estimation show that the tourism efficiency variable (YF) has a positive and significant effect on economic growth, since its coefficient is 68 / and the significance level is 0.00 is less than 5 hundredth. Also, the variable of capital in the tourism sector (K) has also had a positive and significant effect on economic growth because its coefficient is 16 / and the significance percentage is 0.00 is less than 5 hundredth. Thus, with an increase of 1 percent, economic growth will increase by 0.16 percent. Also, based on the results of the error correction model, it can be stated that the interrupted difference in the first order variable of the total income has a positive and significant effect on total income and the coefficient is 0.3. The coefficient of difference in the logarithm of investment in the tourism infrastructure sector has a positive effect on the total income in the short term, and with increasing its total income will increase. Also, the variable investment interruption also has a positive and significant impact. Also, the education variable has a positive and significant effect on total income on the level of probability of 10% and increases the total income by increasing it. The interrupted value of the coefficient of sentence correction error has a negative and significant effect on the dependent variable and its coefficient is -0.22. In other words, about 22% of the imbalance error is adjusted in the short run, and in the course of about 5 years, this imbalance error completely eliminated.

Keywords: income-tourism-demand -capital investment