دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مهسا عابدی، ۱۳۹۷

ارتباط بین والدین و معلمان :بررسی دستاوردهای عمومی زبان آموزان خردسال ایرانی در درس زبان انگلیسی

با توجه به اینکه در خصوص یادگیری زبان، روابط خانه و مدرسه برای کاهش تاثیرات منفی مسائل رفتاری و موفقیت دانش آموزان نقش پایه ای دارد این تحقیق صورت گرفته است. در این مطالعه، محقق این رابطه را با در نظر گرفتن مسائل هویتی در چهار زمینه ارتباطی، از جمله اعضای خانواده آموزگاران، معلمان، همکلاسی ها و بهترین دوستان در بستر ایران، بررسی نمود. برای این منظور، در این پژوهش، با هدف بررسی اثرات ارتباط معلم و والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در کلاسهای زبان انگلیسی ELL) ) در میان دو گروه فراگیران خردسال و نوجوان ایرانی، تحلیل داده ها انجام گرفت. یافته های حاصل از مراحل مختلف جمع آوری داده ها از جمله یادداشت های معلم و گزارش های موردی ایشان در میان گروه های کوچکتر و توزیع یک نسخه اصلاح شده از پرسشنامه TQML برای سنجش هویت دو نوع هویت (عمومی در مقابل تحمیلی) در میان نوجوانان نشان داد که در مجموع ارتباط با والدین، کاملا بین دو گروه از زبان آموزان کم سن تر و بزرگتر به نفع گروه بزرگتر متفاوت است. با این وجود در این تحقیق، تجزیه و تحلیل کیفی داده ها بسیاری دیگر تفاسیر را در حوزه ی ارتباط والدین با معلمان درس زبان انگلیسی در بر داشته است که در پایان مورد بحث قرار گرفته اند.

کلیدواژه‌ها: روابط خانه و مدرسه، هویت، بسترهای ارتباطی، هویت عمومی، هویت تحمیلی، مشارکت والدین، مشارکت والدین-معل

M.A. Thesis:

parent - teachr connections: Exploring overall achievements in Language Learning contexts as to parental involvement among Iranian EFL young Learners

With regard to language learning, home-school relationship is basic to easing the negative impacts of behavioral issues and learners’ success. In this study, the researcher screened this relationship in the light of recent self/identity issues within four relational contexts including learners’ family members, teachers, classmates and best friends in the context of Iran. For this purpose, this research attempted to investigate the effects of teacher-parent relationship on students’ overall achievement in English Language Learning (ELL) classes among two groups of Iranian younger and older (adolescents) learners. Findings from diverse data collection phases including teacher’s field notes and case reports among younger groups, and distributing a modified version of Taylor’s Quadripolar Model of Identity (TQMI) questionnaire to investigate public vs. imposed selves among adolescents showed that overall, connections with parents were totally different between the two groups of learners with older learners having more connections with parents. Qualitative analysis of the data still implied many other diverse interpretations which have been discussed in the end.

Keywords: Home-school relations, identity, relational contexts, imposed self, public self, parental involvemen