دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: محمد دلبری، ۱۳۹۷

اثر تعدیل کننده های اسمزی بر تعدیل اثرات شوری در خرفه

در شرایط نامساعد محیطی که ساخت اسیدهای امینه به کندی صورت می گیرد استفاده ازموادی کهبه صورت مستقیم اسیدهای امینه رادراختیارگیاه قرار می دهند سبب افزایش رشد وعملکردگیا هان زراعی می شود.سامانتین به عنوان یک کود حاوی 18اسید امینه است که 60 درصد نیاز گیاه به اسیدهای امینه رابرطرف می کند. .به منظور بررسی اثر روش تعدیل کننده های اسمزی بر کاهش اثرات تنش شوری در گیاه دارویی خرفه آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار در گلخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار در سال 1396 به صورت گلدانی به اجرا در آمد. فاکتور های مورد بررسی روش مصرف تعدیل کننده اسمزی (سامانتین)، مصرف خاکی ، محلول پاشی و مصرف خاکی(یک لیتر در هکتار)+محلول پاشی (یک در هزار ) و مقدار شوری (0 ، 6 ، 12 ، 18 دسی زیمنس بر متر ). نتایج نشان داد که روش مصرف اثر معنی داری بر ارتفاع نهایی گیاه ، تعداد شاخه جانبی و وزن خشک بوته نداشت . بیشترین تعداد دانه در کپسول و عملکرد دانه از مصرف سامانتین به صورت مصرف خاکی ، بیشترین وزن هزار دانه درصد سدیم و نسبت سدیم به پتاسیم در محلول پاشی سامانتین و بیشترین در صد پتاسیم از مصرف خاکی + محلول پاشی سامانتین به دست آمد. شوری سبب کاهش 33/50 %تعداد شاخه های جانبی 33/44 % تعداد دانه در کپسول 5/6 % وزن هزار دانه 81/61 %وزن خشک بوته 06/29 % عملکرد دانه و افزایش65/56 % سدیم شد. در محموع نتایج آزمایش نشان داد که تا شوری 12 دسی زیمنس عملکرد دانه خرفه از نظر آماری تحت تاثیر قرار نگرفت و در بین روش های مصرف ، مصرف خاکی نسبت به سایرروشها درکاهش اثرات تنش شوری مناسبتر بود.

کلیدواژه‌ها: تعدیل کننده اسمزی، شوری، خرفه، سامانتین

M.A. Thesis:

mitigation of salinity stress by application of osmotic adjustment

Under adverse environmental conditions (drought stress, salinity, cold, etc.) that the production of amino acids is slow or stopped, the use of fertilize contain amino acids can ameliorate the abiotic stressors through induced systemic tolerance in associated plants. Samantin is a collection of 18 types of amino acids needed for plant growth and development. The objective of this study was to determine the effect of application method and amount of osmotic adjustment (Samantin) on yield and yield component of Common Purslane (Portulaca oleracea L.) grown under salt stress. The study was conducted in pot experiments under greenhouse conditions in Sabzevar branch, Islamic azad university in 2016. a factorial experiment was carried based on completely randomized design with three replication. Factors were application method ( Soil applied (1 Kg/ha), Foliar application (? 1) and foliar+ soil applied ) and salinity levels (0, 6, 12 and 18 ds/m). The results showed that the method of application did not have a significant effect on plant height, number of lateral branches and plant dry weight. The highest number of seeds per capsule and grain yield were obtained from soil application, the highest 1000 kernel weight and sodium to potassium ratio in foliar application and the highest percentage of potassium from foliar+ soil applied of Samantin. Salinity reduced 50.33% of the number of lateral branches,44.33 % Number of seeds per capsule, 6.6% 1000 seeds Weight, 69.81% Dry weight per plant, 29.06% seed yield and increased 56.85% Sodium amount. Overall, Seed yield of Common Purslane wasn't affected by salinity by 12 ds/m Consumption of soil was more suitable than other methods in reducing the effects of salinity stress.

Keywords: Common Purslane, Osmotic adjustment, Salinity,Samantin