دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مسلم خوش اخلاق، ۱۳۹۷

رابطه دین‌داری و انگیزه درونی بااخلاق حرفه‌ای در کارکنان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

هدف این پژوهش بررسی رابطه دین‌داری و انگیزه درونی با اخلاق حرفه‌ای در کارکنان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار می‌باشد. این پژوهش ازنظر هدف جزء پژوهش های کاربردی و ازنظر شیوه اجرا توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری، کلیه کارکنان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرستان سبزوار به تعداد 998 نفر در سال 1397 می باشند. حجم نمونه با توجه به جدول مورگان (1972) 278 نفر تعیین که به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از دو روش کتابخانه ای ومیدانی استفاده شده است. ابزار گردآوری داده¬ها پرسشنامة استاندارد دین‌داری خدایاری فرد(1385)، پرسشنامه انگیزش درونی ریان (1982) و پرسشنامه اخلاق حرفه‌ای کارکنان( بیگ زاده ، 1393) می باشد. سنجش اعتبار متغیرها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای متغیرهای دین‌داری، انگیزش درونی و اخلاق حرفه‌ای به ترتیب 813/0، 867/0، و 849/0 محاسبه شد. ¬روایی محتوا پرسشنامه توسط اساتید متخصص مورد تایید قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده¬ها از آمار توصیفی (شامل میانگین و انحراف استاندارد) وآمار استنباطی( آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی) با استفاده از بسته نرم افزاری SPSS نسخه 18 استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین دین‌داری و انگیزه درونی بااخلاق حرفه‌ای در کارکنان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار رابطه معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها: دین داری، انگیزه درونی، اخلاق حرفه‌ای، باوردینی، عواطف دینی

M.A. Thesis:

The relationship betweenreligiousness and internal Motivation with professional Ethics of in Employees of Sabzevar University of Medical Sciences vice-chancellor

The purpose of this study was to investigate the relationship between religiousness and internal motivation with professional ethics in Sabzevar University of Medical Sciences. This research is a descriptive-correlational method in terms of the purpose of the research. The statistical population of the study was 998 employees in the health department of Sabzevar University of Medical Sciences in 1397. The sample size according to the Morgan table (1972) determined 278 individuals who were randomly selected. Two methods of library and field studies have been used to collect information. Two types of library and data have been used to collect information. The data collection tool was Khodayari Fard's Standard Religious Questionnaire (2006), Ryan's Intentional Motivation Questionnaire (1982), and Professional Ethics Questionnaire for Employees (Bigzadeh, 1393). Cronbach's alpha coefficient for variables of religiosity, internal motivation and professional ethics was 0.813, 0.867 and 0.849, respectively. The contents of the questionnaire were approved by specialist professors. To analyze the data, descriptive statistics (descriptive statistics including data setup in frequency distribution tables, graphing and inferential statistics (Pearson correlation test and linear regression) were used using SPSS software package version 18. Between religiosity and There is a significant relationship between the internal motivation of the professional and professional staff of Sabzevar University of Medical Sciences.

Keywords: religion, inner motivation, professional ethics, bardari, religious affections