دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: نسرین صادق نیا، ۱۳۹۷

اثرآموزش مثبت اندیشی بر کنترل خشم وبهزیستی روانشناختی مادران کودکان دارای اختلال یادگیری در شهر سبزوار

این پژوهش با هدف بررسی اثر آموزش مثبت اندیشی بر کنترل خشم و بهزیستی روانشناختی مادران ‏کودکان دارای اختلال یادگیری در شهر سبزوار انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف تحقیق کاربردی ‏است؛ و از نظر روش تحقیق یک مطالعه نیمه تجربی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل است ‏جامعه آماری پژوهش حاضر عبارت از مادران کودکان دارای اختلال یادگیری در شهر سبزوار بود 40 ‏آزمودنی به صورت هدفمند انتخاب شد و به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی (20 نفر) و گواه (20 نفر) قرار می‌گیرند ابزار ‏پژوهش پرسشنامه خشم سیگل(1986) و پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف(1989) می باشد داده‌های ‏حاصل از این طرح با استفاده از نرم‌افزار آماری 23 -‏SPSS‏ و با استفاده از روش‌های آمار استنباطی(تحلیل ‏کوواریانس) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت نتایج نشان داد اثر آموزش مثبت اندیشی بر کنترل خشم و ‏بهزیستی روانشناختی مادران کودکان دارای اختلال یادگیری مؤثر بوده است لذا اثر آموزش مثبت اندیشی بر ‏کنترل خشم و بهزیستی روانشناختی مادران کودکان دارای اختلال یادگیری در شهر سبزوار مؤثر می باشد.‏

کلیدواژه‌ها: آموزش مثبت اندیشی، بهزیستی روانشناختی، کنترل خشم، اختلال یادگیری ‏

M.A. Thesis:

The Effect of positive thinking education on anger management and psychological well -being of mothers of children with learning disabilities in the city of sabzevar

This study is to examine the effect of positive thinking education on anger ‎control and ‎psychological well – being of mothers with children with learning ‎disorders in Sabzevar. The ‎present study is to be an applied research and is a ‎semi- experimental research with pre and post ‎test with a control group.The ‎population of this study were 40 of mothers of children with learning ‎disorders in ‎sabzevar, Targeted selected and divided into two groups of 20,test group and ‎control ‎group. Data were gathered using Siegel's multidimensional Anger Inventory(MAI) Questionnaire (1986 ) ‎and Ryff psychological well ‎‎– being Questionnaire ( 1989) . The data were ‎analyzed using spss- 23 and inferential statistical ‎method (covariance analysis) . ‎The findings revealed that positive thinking education on anger ‎control and ‎psychological well – being of mothers with children with learning disorders ‎was ‎effective . so we can say the effect of positive thinking education on anger ‎control and ‎psychological well – being of mothers with children with learning ‎disorders is positive effective ‎in sabzevar.‎

Keywords: positive thinking education , psychological well – being, anger ‎control , learning ‎disorders