دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: فاطمه صاعدی، ۱۳۹۶

رابطه سبک های هویت و مسئولیت پذیری با رشد اخلاقی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سبک¬های هویت و مسئولیت¬پذیری با رشد اخلاقی در دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد بود. روش تحقیق مورد استفاده از نوع توصیفی، همبستگی می¬باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد به تعداد 2200 نفر بود. نمونه آماری با توجه به محدودیت اندازه جامعه آماری،327 نفر از روش تصادفی ساده بود. داده‌های تحقیق با روش کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده و ابزار مورد استفاده پرسشنامه های استاندارد بود. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از روش کرونباخ و روایی ابزار با روش محتوایی مورد تأیید قرار گرفته اند. هم چنین جهت تجزیه و تحلیل داده¬ها از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره با استفاده از نرم¬افزار SPSS استفاده شده است. نتایج فرضیه اصلی نشان داد که رشد اخلاقی بر اساس سبک¬های هویت و مسئولیت¬پذیری دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد قابل پیش بینی است.ونتایج فرضیات فرعی نشان داد که بین سبک¬های هویت با رشد اخلاقی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد رابطه دارد.و بین مسئولیت¬پذیری با رشد اخلاقی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد رابطه دارد.

کلیدواژه‌ها: سبک‌های هویت، مسئولیت‌پذیری، رشد اخلاقی

M.A. Thesis:

The Relationship Identity Styles and Accountability with Ethical Growth of Islamic Azad University Mashhad Girl Students

The purpose of this study was to investigate the relationship between identity styles and responsibility with moral development in female students of Islamic Azad University of Mashhad. The research method used is descriptive correlation. The statistical population of this study consisted of all female students of Islamic Azad University of Mashhad with 2,200 people. Statistical sample According to the size limit of the statistical population, 327 people were randomly selected. The data were collected using library and field method and the tools used were standard questionnaires.The reliability of the questionnaires was confirmed by Cronbach method and the validity of the tool was confirmed by the content method. Pearson correlation and multivariate regression were also used to analyze the data using SPSS software. The results of the main hypothesis showed that moral development based on identity and accountability styles of Islamic Azad University Mashhad girl students is predictable. Sub-assumptions revealed that between identity styles and moral development of female students of Islamic Azad University Mashhad. And there is a relationship between responsibility with the moral development of female students of Islamic Azad University of Mashhad.

Keywords: Identity Styles, Responsibility, Ethical Growth, Islamic Azad University, Mashhad Branch