دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: فاطمه صاعدی، ۱۳۹۶

رابطه سبک های هویت و مسئولیت پذیری با رشد اخلاقی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سبک¬های هویت و مسئولیت¬پذیری با رشد اخلاقی در دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد بود. روش تحقیق مورد استفاده از نوع توصیفی، همبستگی می¬باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد به تعداد 2200 نفر بود. نمونه آماری با توجه به محدودیت اندازه جامعه آماری،327 نفر از روش تصادفی ساده بود. داده‌های تحقیق با روش کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده و ابزار مورد استفاده پرسشنامه های استاندارد بود. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از روش کرونباخ و روایی ابزار با روش محتوایی مورد تأیید قرار گرفته اند. هم چنین جهت تجزیه و تحلیل داده¬ها از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره با استفاده از نرم¬افزار SPSS استفاده شده است. نتایج فرضیه اصلی نشان داد که رشد اخلاقی بر اساس سبک¬های هویت و مسئولیت¬پذیری دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد قابل پیش بینی است.ونتایج فرضیات فرعی نشان داد که بین سبک¬های هویت با رشد اخلاقی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد رابطه دارد.و بین مسئولیت¬پذیری با رشد اخلاقی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد رابطه دارد.

کلیدواژه‌ها: سبک‌های هویت، مسئولیت‌پذیری، رشد اخلاقی

M.A. Thesis:

The Relationship Identity Styles and Accountability with Ethical Growth of Islamic Azad University Mashhad Girl Students

The purpose of this study was to investigate the relationship between identity styles and responsibility with moral development among female students of Islamic Azad University of Mashhad. The used research method was descriptive /correlational. The statistical population of this study consisted of all female students of Islamic Azad University of Mashhad in 1396-1397. Actually 2200 people attended in this study. The statistical sample of the study consists of 327 female students who were selected by available sampling method. For data collection, standard questionnaires have been used. Benign & Adams Identity Styles Questionnaire (1986), California Psychological Responsibility Questionnaire (1972) and questionnaire (Rost, 1986) used Software SPSS21 for measuring moral development and analyzing data from Pearson correlation and multivariate regression. The results of the main hypothesis have shown that moral development is predictable based on the identity styles and responsibility of female students of Islamic Azad University of Mashhad. And the results of sub-assumptions showed that there is a positive relationship between the achievement, the moratorium, and foreclosure identity styles with moral development of student of Islamic Azad University of Mashhad. And there is a negative relationship between the diffusion identity styles with the moral development of female students of Azad University of Mashhad, and there is a positive relationship between responsibility with students' moral development.

Keywords: identity styles, responsibility, moral development