دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: حسین رضائی، ۱۳۹۶

تاثیر استفاده از شبکه های اجتماعی و اطلاعاتی بر پیشرفت تحصیلی در درس فرهنگ و هنر دانش آموزان دوره اول متوسطه شهر سبزوار در سال تحصیلی ۹۷-۹۶

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر استفاده از شبکه‌های اجتماعی و اطلاعاتی بر پیشرفت تحصیلی در درس فرهنگ و هنر دانش آموزان دوره اول متوسطه شهر سبزوار بوده است. این تحقیق ازلحاظ هدف، کاربردی و از نوع علّی- مقایسه ای است. جامعه آماری پژوهش، کلیه دانش آموزان دوره اول متوسطه در سال تحصیلی 97-96 بوده است. حجم نمونه بر اساس نظر محققان انتخاب شد. روش نمونه‌گیری به‌صورت خوشه‌ای است. ابتدا از بین مدارس همتاشده دو دبیرستان دخترانه و دو دبیرستان پسرانه به‌صورت تصادفی انتخاب‌شده و در این دبیرستان‌ها بر روی دانش آموزان دوره اول متوسطه تحقیق انجام ‌شد. دبیرستان‌های انتخاب‌شده، دبیرستان پسرانه شهید بهشتی (استعدادهای درخشان) و دبیرستان امام حسین (ع) و دبیرستان دخترانه مهراد نصیری و پویاگران شهر سبزوار هستند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته است. پرسشنامه محقق ساخته سه قسمتی، بر اساس بررسی متون تدوین شد. قسمت اول مربوط به مشخصات دموگرافیک است. 8 سؤال قسمت دوم مربوط به استفاده از شبکه‌های اجتماعی است و قسمت سوم حاوی 19 سوال 5 گزینه ای است که نظر دانش آموزان را در رابطه با فواید شبکه های اجتماعی در قالب جواب های کاملا موافق، موافق، بدون نظر، مخالف و کاملا مخالف جویا می شود. داده‌های حاصل به‌وسیله نرم‌افزار SPSS 16 و با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون توکی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که شبکه‌های اجتماعی و اطلاعاتی بر پیشرفت تحصیلی در درس فرهنگ و هنر دانش آموزان پسر و همچنین دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه شهر سبزوار تأثیرگذار است اما بین پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر دوره اول متوسطه شهر سبزوار تفاوت معناداری وجود نداشت.

کلیدواژه‌ها: پیشرفت تحصیلی، درس فرهنگ و هنر، شبکه‌های اجتماعی و اطلاعاتی

M.A. Thesis:

impact of using informative and social networks on academic achievement in secondary students' culture and art lesson of sabzevar in 96-97 educational year

The purpose of this study has been investigating the effect of the use of social and informational networks on academic achievement in the culture and art lesson on secondary students of Sabzevar in 96-97 educational year. This is an applied research of a causal-comparative nature. The samples of this project were all students on secondary students of Sabzevar in 96-97 educational year. Sample size was selected according the researchers and sampling method was clustered. At first, two girls 'high schools and two boys' high schools were randomly selected from among the schools. Selected High Schools were Shahid Beheshti boys 'high school (brilliant talents) and Imam Hussein boys' high school and Mehrad Nassiri girls high school and Pouyagaran girls high school. The research instrument was a researcher-made questionnaire. The three-part researcher-made questionnaire was developed based on a review of the literature. The first part is about demographic characteristics. The 8 questions of the second part relate to the use of social networks and the third part contains 19 questions. There are 5 options that give students feedback on the benefits of social networking in the form of fully agreeable, agreeable, Opinion, Opposition, and Quite Opposed. Data were analyzed by SPSS16 software and using One-way analysis of variance and Tukey's test. The results show that social and information networks is effective on academic achievement of culture and art lesson on male students as well as female students of secondary students of Sabzevar in 96-97 educational year. However, there was no significant difference between educational achievement of male and female students of Sabzevar secondary school.

Keywords: academic achievement, culture and arts lessons, social and informational networks