دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: الهام مرادی، ۱۳۹۶

بررسی نقش سازمانها ن های مردم نهاد در پیشگیری از طلاق

چکیده بروز طلاق یا آسیب های اجتماعی از سوی برخی افراد خواه ناخواه به بروز آسیب های اجتماعی و روانی فردی، خانوادگی و گاه عمومی منجر شود. هر آسیب اجتماعی را نباید به کوتاهی دولت در امور اجتماعی نسبت داد اگر چه دولت در پیشگیری از بروز آسیب های اجتماعی نقش مهمی دارد اما نقش سازمان های مردم نهاد که برخاسته از بطن جامعه هستند در کاهش آسیب ها و معضلات اجتماعی بسیار مهم و اثرگذار است. فعالیت سمن ها (سازمان های مردم نهاد) در امور اجتماعی و پیشگیری از برخی ناهنجاری ها چون طلاق، خودکشی، اعتیاد و بزه کاری تاثیر محسوس و اثر گذاری می تواند در جامعه و در روند کاهش این معضلات فراگیر داشته باشد. این انجمن های مردم نهاد با کسب اطلاعات کافی در مورد موضوع های ناهنجار اجتماعی، شیوه برخورد با افراد آسیب دیده را فرا گرفته و با بینش و توان کافی به یاری این افراد دارای مشکل می روند. این مددکاران بی ادعا پیش و حتی پس از وقوع بحران می توانند علاوه بر تثبیت نقش خود در جامعه به کمک دولت آمده و باری را از دوش مسئولان بردارند. سازمان های مردم نهاد، مهم ترین ابزار جامعه مدنی در نهادینه کردن و تعمیق مشارکت های مردمی در عرصه‌های مختلف از جمله پیشگیری از طلاق و نابودی بنیان خانواده محسوب می شوند

کلیدواژه‌ها: سازمان های مردم نهاد، سیاست احتماعی، آسیب اجتماعی، پیشگیری از طلاق.

M.A. Thesis:

Investigating the role of Non governmental Organization in preventing divorce

Abstract The role of NGOs in preventing of divorce , one of the manifestations of participation in responding to the criminal phenomenon preventive or prevention is a partnership that one of the stages of the criminal policy implementation of the partnership. Prevention of divorce the first and most Social harm in which the participation of the people and organizations , and people . NGOs , the most important tools of civil society in instituting and deepening of popular participation in different fields including Preventing Divorce and today are considered in light of the rise and implementation , a prominent position in this regard . so as to one of the pillars and active Preventing divorce councils have become a different countries . Today, all the approaches to preventing Divorce in terms of policy programmes different countries on the participation of civil society organisations, especially in the field . Although in Iran due to the lack of a comprehensive plan and the crime prevention, and the role of this type of organizations in this regard , exactly , however, they can in all areas that are for civil society participation in delinquency role there , including three educational role , monitoring and support.

Keywords: Social policy , criminal policy , Prevention Social policy , criminal policy , Prevention of divorce