دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: نگین بزغانی، ۱۳۹۷

بررسی انگیزه ها وعلل افزایش طلاق توافقی ازمنظر حقوقی و ارائه راهکار پیشگیرانه

طلاق توافقی، نهادی حقوقی است که از حقوق اروپایی وارد حقوق ایران شده است و ماهیت آن قابل تطبیق بر هیچ یک از انواع طلاق های که در فقه و قانون مدنی مورد پذیرش نمی باشد. توسل به طلاق توافقی برای انحلال نکاح مطابق مقررات قانون حمایت از خانواده، مصوب 1391 امری راحت و در دسترس بی قید و شرط زوجین می باشد. این ترتیب قانونی باعث افزایش نرخ طلاق توافقی شده است. علاوه بر این، عوامل متعدد دیگری باعث سوق دادن زوجین به سمت طلاق و خصوصا طلاق توافقی شده است. از این رو، به نظر مطالعه این عوامل ( که برخی اقتصادی، برخی روانی، برخی اجتماعی و ...) است می تواند در آسیب شناسی نهاد طلاق به مدد پژوهشگران آمده و از این رهگذر بتوانند جهت مهار این آسیب اجتماعی، اقدام مناسب انجام دهند. به نظر نگارنده، مهمترین عامل گرایش زوجین به طلاق توافقی، راحتی توسل به این نهاد حقوقی جهت انحلال نکاح است. طلاق توافقی- طلاق- طلاق خلع- انحلال نکاح طلاق توافقی- طلاق- طلاق خلع- انحلال نکاح طلاق توافقی- طلاق- طلاق خلع- انحلال نکاح تمام

کلیدواژه‌ها: طلاق توافقی- طلاق- طلاق خلع- انحلال نکاح

M.A. Thesis:

Study of the motivations and reasons for increasing divorce from a legal point of view and providing a preventive approach.

An agreed divorce is a legal institution that has arised European law and its nature is not applicable to any type of divorce which accepted in jurisprudence and civil law. An application for divorce is agreed upon for the dissolution of marriage in accordance with the provisions of the Family Protection Act, adopted in 1391, which is an easy and unconditional right of married couples. This legal order has raised the agreed divorce rate. In addition, many other factors have pushed couples toward divorce, and especially an agreed divorce. Therefore, considering the study of these factors (some economic, some psychological, some social, etc.) can come to the aid of researchers in the pathology of the divorce institution, and in this way, to take appropriate action to control this social harm, Give According to the writer, the most important factor for the couples' tendency to agree on divorce is the convenience of resorting to this legal entity to dissolve the marriage Divorce Agreement - Divorce - Divorce Divorce - Dissolution of marriage Divorce Agreement - Divorce - Divorce Divorce - Dissolution of marriage

Keywords: Divorce Agreement - Divorce - Divorce Divorce - Dissolution of marriage