دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مهناز دیواندری، ۱۳۹۶

ارتباط بین قدرت مدیران اجرایی ومسئولیت پذیری اجتماعی با ارزش شرکت

تعیین ارزش شرکت از دسته عوامل مهم در فرآیند سرمایه¬گذاری است. ارزش هر شرکت با توجه به ارزش سهام آن تعیین می¬شود. از این رو سرمایه¬گذار با توجه به ارزش شرکت، اولویت خود را در سرمایه¬گذاری مشخص می¬کند. هدف این پژوهش بررسی تأثیر قدرت مدیران اجرایی و مسئولیت¬پذیری اجتماعی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای تعیین قدرت مدیران اجرایی از دو معیار دوگانگی نقش مدیرعامل و دوره¬ی تصدی وی استفاده گردید. برای این منظور اطلاعات مربوط به 85 شرکت فعال در بورس و طی سال¬های 1391 تا 1395 جمع¬آوری شد و توسط نرم¬افزار آماری ایویوز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روش پژوهش از نوع رگرسیون چند متغیره و داده¬های تابلویی می¬باشد. بر اساس نتایج پژوهش و آزمون¬های آماری می¬توان گفت که بین دوگانگی نقش مدیرعامل و مسئولیت پذیری اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که بین دوگانگی نقش مدیرعامل، مسئولیت پذیری اجتماعی با ارزش شرکت رابطه معناداری وجود دارد. اما بین دوره¬ی تصدی با مسئولیت پذیری و ارزش شرکت رابطه معناداری یافت نشد.

کلیدواژه‌ها: ارزش شرکت، مسئولیت‌پذیری اجتماعی، دوگانگی نقش مدیرعامل ، دوره‌ی تصدی

M.A. Thesis:

Relation between CEO Power and Corporte Social Responsibility with Firm Value

Specifying the value of a company is among the important elements in the investment process. The value of each company is specified with regard to its value of the stocks. Hence, relying on the value of the company, the investor shall determine his/her investment priorities. The prupose of this study is to examine the effect of the executive management power and the social responsibility on the value of the company accepted in Tehran Stock Exchange. In order to establish the the power of the executive managers two criteria: CEO duality and the his / her tenure has been considered. For this prupose, the information related to 85 companies active in the Stock Exchange during the 2012 - 2016 were gathered and was analyzed by Eviews. The research methodology is based on the multi-variate regression and the panel data. According to the research findings and the statistical tests it can be realized that there is a significant correlation between the CEO duality and the social responsibility. Also, the results indicated that there is a significant relation between the CEO duality and the social responsibility and the value of the company. But, there was not a significant relationship between the tenure and the responsibility and the value of the company. Therefore, it can be concluded that the CEO duality increases the quality of decision making and better control of the situation. as a result increases investment in social responsibility activities and this is a factor in increasing the value of the company.

Keywords: : Value of the Company, Social Responsibility, CEO Duality, Tenure.