دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: حسین حسینائی، ۱۳۹۷

رابطه کیفیت زندگی کاری با اخلاق حرفه ای کارکنان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

اخلاق حرفه ای به عنوان شاخه ای از دانش اخلاق به بررسی تکالیف اخلاقی در یک حرفه و مسائل اخلاقی آن می پردازد و درصدد ارائه شیوه ها و دستورالعمل هایی است که این تکالیف را برای افراد و گروه های حرفه ای مشخص نماید. اخلاق حرفه ای در زمره شایستگی¬ های عام در نظام آموزش عالی است و رعایت استاندارد های آن می¬تواند در کیفیت و برون داد این نظام موثر واقع شود. پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و اخلاق حرفه ¬ای کارکنان پردیس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار صورت گرفته است. روش پژوهش از نظر هدف بنیادی و از نظر شیوه گردآوری داده¬ ها توصیفی از نوع همبستگی می¬ باشد. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان اداری پردیس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال تحصیلی 97 - 1396 به تعداد 55 نفر بوده است، که بصورت سرشماری مورد بررسی قرار گرفتند. جهت گردآوری داده¬ ها از پرسشنامه تعدیل شده کیفیت زندگی کاری والتون (1973) و اخلاق حرفه ¬ای کادوزیر (2000) استفاده شده است. برای تحلیل داده ¬ها از آزمون¬ های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. یافته¬ های پژوهش نشان داد که کیفیت زندگی کاری و مولفه‌ های آن قابلیت پیش ‌بینی اخلاق حرفه ¬ای کارکنان پردیس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار را دارند. بین کیفیت زندگی کاری و اخلاق حرفه ¬ای رابطه وجود ندارد و از بین مولفه¬ های کیفیت زندگی کاری، مولفه¬ های محیط ایمن و قانون¬ گرایی با اخلاق حرفه ¬ای رابطه دارند.

کلیدواژه‌ها: اخلاق حرفه‌ ای، کیفیت زندگی کاری، کارکنان پردیس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

M.A. Thesis:

Relation between quality of work life and professinoal ethics employees sabzevar university of medical sciences

Professional ethics as a branch of ethic knowledge, evaluates the moral duties in any occupation and attempts to provide guidelines that specify the duties for individuals and professional groups. Professional ethics is one of the general competencies in the higher education system, and observance of its standards can be effective in the quality of the process and output of the system. The present study examine The Relationship Between quality of work life and professional ethics employees Sabzevar University of medical sciences.The method of research is descriptive and its type is correlation. The population consisted of all employees in Sabzevar University of Medical Sciences1396-97 (55 persons) that were studied total number. The data was collected through quality of work life Walton (1973) and Kadozir (2000) professional ethics questionnaires. The Pearson correlation and multivariate Regression nalyses was used for data analyzing. Results showed that quality of work life to predict the criterion variable professional ethics Employees Sabzevar University of Medical Science. There is not relationship between the quality of work life and professional ethics employees Sabzevar University of medical sciences. There is a Positive relationship between aspects Safe environment and legal positivism with professional ethics employees Sabzevar University of medical sciences

Keywords: Quality of Work Life, Professional Ethics, Employees Sabzevar University of Medical Sciences